ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

A Rádió 451 (cégnév: Kultúr-Média Kft.) médiaszolgáltató, mint a weboldal üzemeltetője – a továbbiakban: Adatkezelő – az alábbiakban tájékoztatja a Tisztelt  Látogatókat – a továbbiakban: Felhasználó – a www.radio451.hu című honlap használata során felmerülő adatvédelmi kérdésekről.

Adatkezelő a honlap egyes funkcióinak használata során tudomására jutott adatokat kizárólag a megjelölt célból és ideig, a hatályos jogszabályi előírások szerint  bizalmasan kezeli, azt harmadik fél részére – a törvényben meghatározott eseteket kivéve – semmilyen körülmények között nem adja át. Felhasználó a www.radio451.hu című honlap használatával, illetve a Hírlevélre történő feliratkozással elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket.

 1. Vonatkozó jogszabályok
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.) – letölthető a www.njt.hu oldalon;
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Ektv.) – letölthető awww.njt.hu oldalon;
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről – letölthető a www.njt.hu oldalon;
 • EU 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) –letölthető a https://eur-lex.europa.eu oldalon.
 1. Fogalmak

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Felhasználó hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 1. Adatkezelő:

Cégnév: Kultúr-Média Kft.
Székhely címe: 6600 Szentes, Petőfi utca 5.
Cégjegyzékszám: 06 09 017644
Elérhetőségei: 6600, Szentes, Petőfi utca 5. – info@radio451.hu
Szerver szolgáltató: MikroVPS Kft. / mikrovps.hu

 

 1. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, időtartama és jogcíme

 

3.1. Hírlevél

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: Adatkezelő a Felhasználó által a Hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatot (név, e-mail cím) a hírleveleken keresztül történő rendszeres tájékoztatás és kapcsolattartás céljából kezeli. A Hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A Felhasználó a Hírlevélre feliratkozással elismeri, hogy az adatszolgáltatása megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes és konkrét elhatározásán alapul, amellyel kifejezett beleegyezését adja ahhoz, hogy adatkezelő és adatfeldolgozó a személyes adatait (név és e-mail cím) a fenti célok érdekében kezelje.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a Felhasználó személyes adatait csak a fenti célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Felhasználó által megadott adatok a Hírlevélről leiratkozással azonnal törlődnek.

Az adatkezelés jogalapja: A Hírlevél küldés keretében történő adatkezelés jogalapja az Érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulása.

Az adatok megismerésére jogosult az Adatkezelő Hírlevél szerkesztésével foglalkozó munkatársa(i).

3.2. Kapcsolatfelvétel

A kezelt adatok és az adatkezelés célja: A Felhasználók által önkéntesen megadott adatot  kizárólag a megkereséséhez közvetlenül kapcsolható célból (pl. panaszügyintézés, tájékoztatás, általános információadás, vásárlói elégedettség)  kezeljük.

Az adatkezelés időtartama: Adatfeldolgozó a médiaszolgáltatói,  a weboldal üzemeltetői és az online kereskedelmi tevékenységével összefüggésben elektronikus vagy postai úton küldött hallgatói levelekkel, sms-ekkel vagy telefonhívásokkal, illetve telefonüzenetekkel kapcsolatban semmi olyan adatot nem rögzít, melynek alapján az érintett azonosítható lenne. Panaszosügyek esetében a kivizsgáláshoz, illetve a panaszos azonosításához szükséges adatokat az Adatkezelő az ügy kivizsgálását követő 5. év december 31. napjáig őrzi meg.

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja. szerinti önkéntes, kifejezett hozzájárulás.

Az adatok megismerésére az Adatfeldolgozó ügyfélszolgálati munkatársa és a panaszok kivizsgálását végző  munkatárs jogosult.

 1. Cookie-k (sütik) használata

A www.radio451.hu honlapra  belépéskor a weboldal automatikusan elmenthet információkat a Felhasználó számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről (tablet, okostelefon). Erre a célre ún. számítógépes „sütiket” (cookie) használ. A süti egy apró információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, amely azt a Felhasználó gépén tárolja egy elkülönített könyvtárban. A sütik lehetővé teszik a weboldal számára, hogy felismerje, amennyiben Ön korábban azt már meglátogatta. A cookie-k segítségével könnyebb, hatékonyabb az internet használata. A cookie-k nem tárolnak semmilyen személyes adatot. .Amennyiben a Látogató  szeretné letiltani, blokkolni vagy törölni a cookie-kat, azt böngészője segítségével megteheti.

 1. Adatok közvetett gyűjtése (naplófájlok)

A weboldal látogatása során az Adatfeldolgozó által működtetett számítástechnikai eszközök automatikusan tárolják a látogatók alábbi adatokat:

 • böngésző típusa
 • az oldalra való belépés – távozás ideje
 • a lekérdezett/lehívott adatállomány neve és URL-je ,
 • az a honlap/applikáció, amelyről a  honlapunkra érkezett (referrer URL)
 • a látogató IP-címe.

Az adatrögzítés célja: Az adatok a honlap biztonságos működésének ellenőrzése, a rendszerbiztonság és stabilitás céljából kerülnek naplózásra. A naplófájlok naponta frissülnek és a havi rendszerességgel keletkező napló-állományokat Adatfeldolgozó saját szerverén tárolja.

Az adattárolás ideje: Adatfeldolgozó a naplófájlokat 1 évig tárolja a szerverén.

Az IP-cím kezelésének jogalapja: Adatfeldolgozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).

Az adatok megismerésére az Adatkezelő weboldalának üzemeltetésével megbízott munkatárs jogosult.

 1. Adatvédelem

Adatkezelő a digitális adattartalmakat bizalmasan, megfelelően korszerű adatvédelmi eszközök használatával kezeli, azokat harmadik személynek csak a jogszabályban meghatározott esetekben adja ki. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben  a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A Felhasználók személyi jogai

7.1. Tájékoztatás

Adatkezelő a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat (GDPR 15. cikk).  Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legkésőbb 15 napon belül írásban, – elektronikus úton benyújtott kérelem esetén elektronikus úton – közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, de  a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelem esetén Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg.

7.2. Adatok helyesbítése és kiegészítése

Érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,  Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok – kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is (GDPR 16. cikk). Adatkezelő a helyesbítésről vagy kiegészítésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

7.3. Tárolt adatok törlése

Adatkezelő 5 munkanapon belül törli a személyes adatot, ha

 • annak kezelése jogellenes,
 • a Felhasználó azt kéri,
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy
 • az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt,
 • azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte

Adatkezelő a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. (GDPR 17. cikk).

 

7.4. Az adatkezelés korlátozása

A Felhasználó kérheti az adatkezelés korlátozását, ha vitatja a személyes adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes, de nem kéri az adatok törlését. Kérheti, ha az adatkezelés megjelölt célja szerint már nincs szükség a személyes adatokra, de a Felhasználó jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli azokat, továbbá akkor, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban még nem került megállapításra, elsőbbséget élveznek-e az Adatkezelő jogos indokai a Felhasználó  jogos indokaival szemben (GDPR 18. cikk).

7.5. Adathordozhatóság

A Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha

 • az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását (GDPR 20. cikk).

7.6. Tiltakozás

A Felhasználó bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk), ha

 • a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő vagy az adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével – a tiltakozást haladéktalanul, de legfeljebb a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, Adatkezelő az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, az adatokat zárolja és  a tiltakozásról, illetve az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az Adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az Adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

 1. Jogorvoslat

Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál vizsgálatot kezdeményezhet, ha személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak veszélye fennáll.

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 • Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Telefax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • URL: www.naih.hu

Felhasználó  személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti. Adatkezelő fenntartja magának a jogot az Adatkezelési Tájékoztató módosítására.

Szentes, 2018. május 25.

 

JOGI NYILATKOZAT

A honlap és alkalmazás tulajdonosa és üzemeltetője a Kultúr-Média Kft. (székhely: 6600 Szentes, Petőfi utca 5. ADÓSZÁM: 23499140-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-017644; a továbbiakban: Rádió 451).

A honlapon és az alkalmazáson található tartalom felhasználási- vagy tulajdonjogával a Rádió 451 rendelkezik, melynek bármiféle jellegű felhasználáshoz az Rádió 451 előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges. A Felhasználónak tiszteletben kell tartania a tartalomhoz kapcsolódó összes szerzői és más jogot, és nem változtathatja meg vagy módosíthatja a tartalmat.

Tilos a honlap és az alkalmazás bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, a honlapon és az alkalmazásban található valamennyi tartalom szerzői jogi jogvédelem alatt áll. A honlap és az alkalmazás tartalmának jogosulatlan felhasználása büntetőjogi, és polgárjogi következményekkel jár.

A honlapon és az alkalmazásban megjelenő információk csak tájékoztatásul szolgálnak, Rádió 451 nem vállal felelősséget a honlapon és az alkalmazásban megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek, ábrák, grafikonok és grafikák pontosságáért. Ennek megfelelően Rádió 451 nem vállal felelősséget semmilyen, az ezek felhasználása kapcsán esetlegesen keletkező bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért illetve költségért, beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is.

A Rádió 451, és a Kultúr-Média Kft. által használt védjegyek a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény és egyéb, Magyarországon kihirdetett és hatályos nemzetközi egyezmények védelme alatt áll, annak használatára illetve a használat engedélyezésére csak a védjegytulajdonos Rádió 451 jogosult.

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A Kultúr-Média Kft. (székhely: 6600 Szentes, Petőfi utca 5. ADÓSZÁM: 23499140-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-017644) számára kiemelt fontosságú cél a Rádió 451 helyi médiaszolgáltatás hallgatói, valamint a www.radio451.hu látogatói (továbbiakban: Felhasználók) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, információs önrendelkezési jogainak biztosítása.
A Kultúr-Média Kft. elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen megfelel.
A Kultúr-Média Kft. a Felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen szabályzat kialakítása során a Kultúr-Média Kft. figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• A 2011.évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról;
• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;
• Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
• A Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzata, különös tekintettel a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú melléklete;
• Az adatvédelmi biztos ajánlásai.

1. ADATKEZELŐ NEVE, SZÉKHELYE, ELÉRHETŐSÉGE

A Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok kezelője a Kultúr-Média Kft. (székhely: 6600 Szentes, Petőfi utca 5. ADÓSZÁM: 23499140-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-017644) .

Kultúr-Média Kft. által kezelt személyes adatok köre:
• Név
• Születési Név
• Anyja neve
• Állandó lakcím:
• E-mail cím
• Mobil telefonszám
• Adóazonosító jel

Az Adatkezelés jogalapja az Info tv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
3. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
7. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
9. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
10. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
11. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
12. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
13. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
14. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
15. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
16. adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
17. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
18. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
19. adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
20. adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatot honlapon és az alkalmazásban közzéteszi;
21. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
26. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

3. ALAPELVEK
Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).

Különleges adat a fentieken túl akkor kezelhető, ha
a) az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul,
b) fenti pont a) alpontjában foglalt adatok esetében az törvényben kihirdetett nemzetközi szerződés végrehajtásához szükséges, vagy azt az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése, továbbá a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében vagy honvédelmi érdekből törvény elrendeli, vagy
c) a fenti pont b) alpontjában foglalt adatok esetében törvény közérdeken alapuló célból elrendeli.

Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg. Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében.

Az adatkezeléssel és a Felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos előírások kizárólag természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek, ezért jelen szabályzat kizárólag természetes személyek személyes adatainak kezelése vonatkozásában bír kötelező erővel.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos legfontosabb alapelvek:
• személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet;
• az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie;
• adatkezelés során csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas;
• az adatkezelés csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig történhet;
• az adatszolgáltatás – önkéntes, vagy kötelező – jellegét az adatfelvételt megelőzően ismertetni kell. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni az adatkezelést elrendelő jogszabályt;
• az adatkezelés során az adatokat csak a megjelölt célra szabad felhasználni;
• a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
• az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani;
• az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni;
• az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, valamint köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek;
• az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, vagy törlés, illetőleg sérülés vagy megsemmisülés ellen;
• a Felhasználó az adatkezelés során bármikor tájékoztatást kérhet, illetve ellenőrizheti adatai tartalmát, igény szerint bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, megváltoztatását, illetve törlését;
• a Felhasználó az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja;
• az adatfeldolgozás általában gépi úton történik;
• az adatkezelés céljának teljesülésével egyidejűleg az adatok törlését a jogszabályi előírások alapján kell elvégezni.
• az adatok akkor továbbíthatóak, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatóak össze, ha a Felhasználó ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.
• A személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek, pontosnak, teljesnek, és ha szükséges, időszerűnek kell lenni, és tárolásuk módjának alkalmasnak kell lennie arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Kultúr-Média Kft. semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat.

Jelen szabályzat a Felhasználóknak nem nyilvánosságra szánt, hanem a Kultúr-Média Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatainak védelmével kapcsolatos szabályokat tartalmazza. Ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait vagy azok egy részét, az ilyen információkra a szabályzat hatálya nem terjed ki.

Amennyiben a Kultúr-Média Kft. egyes szolgáltatásait és oldalait a vele üzleti kapcsolatban álló cégeken keresztül nyújtja, állíttatja elő, illetve üzemelteti, és az ilyen szolgáltatás során személyes adatok gyűjtésére kerül sor, akkor az adatok ugyanúgy a Kultúr-Média Kft. felhasználási, adatkezelési jogkörébe tartoznak, mint amikor az ilyen információkat saját maga gyűjti és tárolja. Az effajta együttműködés során a Kultúr-Média Kft. partnere – a Kultúr-Média Kft. nevében és képviseletében eljárva és annak javára – gyűjti a személyes adatokat, és a jelen szabályzat hatálya kiterjed az ilyen esetekre is.

4. ADATKEZELÉS CÉLJA

Az adatkezelés a Felhasználók és az adatkezelő közötti kapcsolatfelvételt, illetve kapcsolattartást, együttműködést szolgálja. Az adatkezelés célja továbbá tájékoztatás, tudományos, közvélemény- és piackutatás, valamint közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) tevékenység is.

A Kultúr-Média Kft. saját üzletszerzési céljából kezelheti az 1. pont szerinti adatokat az általa nyújtott, a Felhasználók által igénybe vett illetve vehető szolgáltatásokkal kapcsolatos aktuális információk küldésével az Felhasználók folyamatos illetve eseti tájékoztatása céljából.

A Kultúr-Média Kft. a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

A Felhasználó bármikor jogosult az általa közölt adatok, valamint vásárlástörténeti adatainak közvetlen üzletszerzési, tájékoztatási és piackutatási célú felhasználására vonatkozó hozzájárulását részben vagy egészben visszavonni.

5. ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

A Kultúr-Média Kft. az adatokat 6 hónapig kezeli.

A Kultúr-Média Kft. nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi weboldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

6. ADATOKHOZ HOZZÁFÉRŐK KÖRE, ADATFELDOLGOZÓK

Amennyiben Felhasználók személyes adatokat bocsátanak a Kultúr-Média Kft. rendelkezésére, a Kultúr-Média Kft. minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa ezeknek az adatoknak a biztonságát mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, őrzése (tehát offline adatkezelés) során. A személyes adatokhoz kizárólag az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá, magas szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

A Felhasználók által a Kultúr-Média Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat ez irányú felhatalmazás hiányában a Kultúr-Média Kft. semmilyen körülmények között nem adja harmadik fél számára tovább. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon (bűncselekmény gyanújával, hivatalos adat-lefoglalási határozatban) kérik fel személyes adatok átadására a szolgáltatót, a Kultúr-Média Kft. – törvényi kötelezettségének eleget téve – átadja a kért és rendelkezésre álló információkat.

7. A FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAIK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS JOGAI

Az Felhasználók kérelmére a Kultúr-Média Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az Kultúr-Média Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
A tájékoztatás személyesen, az adatkezelő postai címén (6600 Szentes, Petőfi utca 5.), illetve az info@radio451.eu e-mail címen kérhető. Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A kérelemre történő tájékoztatást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, írásban küldi meg a kérelmező Felhasználó részére.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben a Felhasználók közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosítására a Kultúr-Média Kft.-ben kijelölt felelős személlyel az alábbi e-mail címen: info@radio451.eu

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a Kultúr-Média Kft. megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az adatvédelmi hatóság segítségét is.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: 06 -1- 391-1400 Telefax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A Kultúr-Média Kft. az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette, nyilvántartási száma:

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

a Rádió 451 reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó
Kultúr-Média Kft. ügyleteihez
Szentes, 2016. augusztus 1.

TARTALOMJEGYZÉK
I. Értelmező rendelkezések 2
II. Preambulum 3
III. Adásidő biztosítása 4
IV. A szerződések megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 4
1. A megrendelés elfogadása, a reklámidő lekötése 4
2. A reklámanyag benyújtása, elkészítése 5
3. A megrendelés visszautasítása 6
4. A megrendelés lemondása 7
V. A szerződés módosítása 9
1. Az ÁSZF módosítása 9
2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása 9
3. Díjmódosítás 9
4. Változás a Megrendelő adataiban 9
5. A megrendelés módosítása 10
VI. Díjak, fizetési 10
1. Díjtáblázat 10
2. Fizetési feltételek 10
3. Késedelem 10
4. Mennyiségi kedvezmény 11
5. Ügynökségi jutalék 11
6. Reklámcsomag kedvezmény 11
7. Eltérő kedvezmények, engedmények 12
8. Kedvezmények igénybevétele 12
9. Reklámanyag elkészítésének költsége több másolat esetén 12
VII. Szavatosság, kártérítési szabályok 12
VIII. Reklamáció 13
IX. Reklámok tartalmáért való felelősség 14
X. A Szerződés megszűnése 15
1. A Szerződés megszűnésének esetei 15
2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről 15
3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről 15
4. A Felek jogai és kötelezettségei a Szerződés megszűnése esetén 16
5. A szerződés lehetetlenülése 16
XI. Titoktartási kötelezettség 16
XII. Vis maior 17
XIII. Egyéb rendelkezések 18

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a Rádió 451 reklámkereskedelmi tevékenységét ellátó
Kultúr-Média Kft. ügyleteihez
Szentes, 2016. augusztus 1.

TARTALOMJEGYZÉK
I. Értelmező rendelkezések 2
II. Preambulum 3
III. Adásidő biztosítása 4
IV. A szerződések megkötésére vonatkozó eljárás, a szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 4
1. A megrendelés elfogadása, a reklámidő lekötése 4
2. A reklámanyag benyújtása, elkészítése 5
3. A megrendelés visszautasítása 6
4. A megrendelés lemondása 7
V. A szerződés módosítása 9
1. Az ÁSZF módosítása 9
2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása 9
3. Díjmódosítás 9
4. Változás a Megrendelő adataiban 9
5. A megrendelés módosítása 10
VI. Díjak, fizetési 10
1. Díjtáblázat 10
2. Fizetési feltételek 10
3. Késedelem 10
4. Mennyiségi kedvezmény 11
5. Ügynökségi jutalék 11
6. Reklámcsomag kedvezmény 11
7. Eltérő kedvezmények, engedmények 12
8. Kedvezmények igénybevétele 12
9. Reklámanyag elkészítésének költsége több másolat esetén 12
VII. Szavatosság, kártérítési szabályok 12
VIII. Reklamáció 13
IX. Reklámok tartalmáért való felelősség 14
X. A Szerződés megszűnése 15
1. A Szerződés megszűnésének esetei 15
2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről 15
3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről 15
4. A Felek jogai és kötelezettségei a Szerződés megszűnése esetén 16
5. A szerződés lehetetlenülése 16
XI. Titoktartási kötelezettség 16
XII. Vis maior 17
XIII. Egyéb rendelkezések 18

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
A Rádió 451 helyi rádiós médiaszolgáltatás reklámkereskedelmi tevékenységét kizárólagos joggal ellátó Kultúr-Média Kft. ügyleteihez

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazásában az alábbiakban rögzített kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:
1. ÁSZF: a Kultúr-Média Kft. által végzett, reklámértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételek
2. Megrendelő: a hatályos jogszabályok értelmében az a személy, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklámot saját érdekében megrendeli.
3. Megrendelő: Médiafelület-értékesítő, vagy – azzal nem rendelkező személy esetén – az az önálló Megrendelő, vagy Támogató, vagy Nyereményfelajánló, aki a reklám közzétételét/sugárzását megrendeli.
4. Rádió 451: a Kultúr-Média Kft.., mint médiaszolgáltató által üzemeltetett, Rádió 451 néven az FM 106,1 MHz frekvencián Szentes vételkörzetében sugárzó, helyi, kereskedelmi rádiócsatorna
5. Szolgáltató: a Kultúr-Média Kft. (székhely: 6600 Szentes, Petőfi utca 5. ADÓSZÁM: 23499140-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-017644)
6. Médiahirdetésifelület-értékesítő: a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé.
7. Reklámértékesítés: a Rádió 451-en keresztül sugárzott reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenység, reklámidő értékesítés.
8. Reklám: a Szolgáltató által értékesített, a Rádió 451 frekvenciáján sugárzott, valamint a  www.radio451.hu weboldalon közzétett reklám. A Szolgáltató az alábbi reklámfajtákat értékesíti:
8.1. Reklámszpot: a Megrendelő azon minimum 10, maximum 60 másodperces előre rögzített hanganyaga, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése. A Reklámszpotok minden esetben reklámblokkon belül kerülnek sugárzásra.
8.2. Műsortámogatás, szponzoráció: előre felvett hanganyagokat tartalmazó reklám, amely tematikus, az adástól elkülönülő tematikához tartozhat. A szponzorációban kizárólag a Megrendelő neve vagy bejegyzett üzenete vagy termékének neve hangozhat el, vásárlásra nem ösztönözhet.
8.3. Reklámjáték: kizárólag abban az esetben kerülhet sugárzásra, amennyiben az a Rádió 451 arculatába illeszkedik. Szolgáltató kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a Reklámjáték illeszkedi-e a Rádió 451 arculatába, amelynek során az adott Reklámjátékra vonatkozó egyedi mérlegelési szempontokat vesz figyelembe. A Reklámjáték elején felkonferálás, hangzik el, a végén pedig lekonferálás az ajándék ismételt említésével. A Reklámjáték vásárlásra nem ösztönözhet. A Reklámjáték folyamán a műsorvezető csak abban az esetben említheti a Megrendelő vagy, ha a Reklámjátékban felajánlott terméket/szolgáltatást más személy állítja elő vagy nyújtja, úgy annak a nevét, illetve termékét/szolgáltatását, amennyiben az a játék szerves eleme. A műsorvezető semmilyen esetben sem minősítheti a terméket/szolgáltatást és semmilyen esetben sem mondhat direkt reklámszöveget. Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő köteles az ajándék után fizetendő adót és egyéb járulékokat megfizetni. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot, hogy meghatározza, hogy mely műsorokban sugároz Reklámjátékot.
8.4. Rádió 451 saját játékához kapcsolódó megjelenés: a Rádió 451 saját játékában a Megrendelő által felkínált tárgy vagy szolgáltatás az ajándék. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az ajándék jellegét meghatározza. A Szolgáltató határozza meg, hogy adott esetben mely játékokhoz kapcsolódhat a Megrendelő.
8.5. Programajánló: szöveges, maximum 30 másodperc hosszú hangzó anyag, amely a Megrendelő által reklámozni kívánt esemény, rendezvény helyszínét, időpontját és a névadó támogatóval együtt legfeljebb két támogatója nevét tartalmazza. A támogató(k) neve(i) legfeljebb egyszer hangozhat(nak) el a programajánlóban. A programajánló nem tartalmazhat reklámszöveget vagy szlogent. A programajánlók tekintetében a Szolgáltató határozza meg, hogy mit tekint programajánlónak.
8.6. Promóciós együttműködő spot: kizárólag a Szolgáltató jogosult gyártani. A Rádió 451 saját promóciója esetében a Megrendelő, vagy a Megrendelő által megnevezett harmadik személy, mint támogató megjelenését a Szolgáltató jogosult meghatározni.
8.7. Online reklám: a Megrendelő azon előre rögzített elektronikus reklámja, amelynek célja a termékének vagy a szolgáltatásának népszerűsítése.
9. Egyedi Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató között Reklám közzétételnek megrendelésére vonatkozó szerződés.
10. Online hirdetési felület: a Kultúr-Média Kft. által reklám, elektronikus hirdetés közzététele céljára biztosított internetes felület.

II. PREAMBULUM

1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (továbbiakban: Reklámtörvény),
• 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról (továbbiakban: Médiatörvény)
• 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról (továbbiakban: Versenytörvény)
• Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének ajánlásai,
• Magyar Reklámszövetség ajánlásai,
• Magyar Reklámetikai Kódex.
2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mind a Rádió 451 rádiós frekvenciáján, mind a web-es felületein, közösségi média oldalain a Szolgáltató által nyújtott reklámidőre és hirdetési felületre.
3. A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy portfolióját a továbbiakban is bővítse.
4. A Szolgáltató és a Megrendelő Egyedi Szerződésükben jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.

III. ADÁSIDŐ, ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEINEK BIZTOSÍTÁSA

1. A Szolgáltató a mindenkor érvényben lévő díjtételei alapján hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs szolgáltatást nyújt, valamint reklámidőt biztosít a II/2. pont szerinti médiafelületeken a Megrendelő Megrendelőnek – a felek eltérő megállapodása hiányában – a jelen ÁSZF szerint megkötött Egyedi Szerződések alapján.
2. Szolgáltató az Egyedi Szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a Megrendelő részére a megrendelt és visszaigazolt reklámidőt, hirdetési felületeit és ezen reklámidőben – a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő – Reklámnak a megrendelés szerinti médiafelületen történő közzétételét biztosítja.
3. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Megrendelő külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül jogosult a szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozót, vagy egyéb közreműködő személyt, közvetített szolgáltatást igénybe venni.

IV. A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉRE VONATKOZÓ ELJÁRÁS, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

1. A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA, A REKLÁMIDŐ, HIRDETÉSI FELÜLET LEKÖTÉSE

1.1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai
A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásos megrendeléssel e-mailen, faxon kezdeményezheti a Szolgáltatónál.

A megrendelést, megállapodást csak az aláírásra jogosult személy írhatja alá, amennyiben a megrendelőt nem az aláírásra jogosult személy írja alá, akkor csatolnia kell az írásos meghatalmazást.
Amennyiben nem az aláírásra jogosult személy írja alá a megrendelést, és álképviselet merül fel, a szerződés azzal jön létre, hogy az a megrendelést aláíró személyt kötelezi, és az teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

1.2. A megrendelés tartalmi elemei
Az írásos megrendelésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez minimálisan szükséges – a IV/1.3. pontban megjelölt – adatokat. Amennyiben a megrendelés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a Szolgáltató a megrendelés kézhezvételét követő 15 napon belül, ésszerű határidő tűzésével írásban, vagy szóban felhívhatja a Megrendelőt a megrendelése megfelelő kiegészítésére. A megrendelés időpontja a IV/1.3. pontban megjelölt adatokat hiánytalanul tartalmazó megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezése.

1.3. A megrendeléshez minimálisan szükséges adatok:
1.3.1. a Megrendelő neve, székhelye; egyéb cégazonosító adatai
1.3.2. a Megrendelő által képviselt Hirdető
1.3.3. a Hirdető adó- és bankszámlaszáma;
1.3.4. a számlázási cím (amennyiben eltér a Megrendelő címétől);
1.3.5. a kapcsolattartó személy neve és elérhetősége;
1.3.6. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás pontos megjelölése;
1.3.7. a Reklám fajtájának megnevezése, a Reklám címe, hossza, tartalma, a sugárzás, megjelenés darabszáma, a hirdetési idő kategóriája.

Médiafelület-értékesítőtől érkező megrendelés esetén az 1.3.1 és az 1.3.3. pontokban meghatározott adatokat a Reklámban megjelenő ügyfélre vonatkozóan is meg kell adni, továbbá csomagküldő szolgálat esetén a nyilvántartási számát is.
1.4. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról az írásos megrendelés kézhezvételétől számítva legkésőbb 8 munkanapon belül nyilatkozik. A Szolgáltató nyilatkozatának elmulasztása nem jelenti a megrendelés elfogadását.
1.5. A Szolgáltató a Megrendelő által készen hozott Reklámot megvizsgálja mind technikai, mind tartalmi szempontból, azzal hogy a reklám tartalmáért Szolgáltató nem felel.
1.6. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, amennyiben álláspontja szerint a sugárzásnak, megjelenésének bármilyen akadálya merül fel. A Szolgáltató bármely időpontban jogosult a Megrendelőtől további írásos információt, engedélyköteles tevékenység esetén az engedély hiteles másolatát kérni, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a Reklám megfelel a jogszabályoknak és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek.
1.7. Amennyiben a Szolgáltató a Reklámot a vizsgálat alapján technikai szempontból megfelelőnek találja, és tartalmi szempontból sem észlel a Reklám sugárzását, megjelenését kizáró körülményt, úgy a megrendelésben igényelt reklámidőt leköti a Rádió 451 műsorszerkezetének megfelelő időpont(ok)ban, valamint a honlapon és az alkalmazásban, és a lekötést a Megrendelőnek visszaigazolja. A Reklámra vonatkozó sugárzási, megjelenési időpontok lekötésénél a Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi a megrendelésben szereplő, erre vonatkozó esetleges igényt, de a megrendelésben szereplő sugárzási, megjelenési időpontok lekötésére kötelezettséget nem vállal.
A Szolgáltató a megrendelések teljesítését 3 órás idősávokban vállalja. A Szolgáltató lehetőség szerint figyelembe veszi az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását, a reklámblokkon belül azonban szektor-exkluzivitást nem vállal. A Megrendelő különböző termékeinek egyazon reklámblokkban való elhelyezése miatt a Szolgáltató kifogást, vagy különös elhelyezési igényt nem fogad el. A reklámblokkokban sugárzott reklámok sorrendjét a Szolgáltató saját jogkörében határozza meg, azzal kapcsolatban Megrendelő igényt nem támaszthat
A Szolgáltató az adott árlista szerinti felárat jogosult felszámítani, amennyiben a különböző reklámfajtákra vonatkozó megrendelés a fenti idősávnál szűkebb időintervallumra vonatkozik, vagy a reklám elsőként, illetve utolsóként szerepel a reklámblokkban, vagy kiválasztott reklámblokkban kerül elhelyezésre, illetve többször kerül sugárzásra egy reklámblokkon belül, vagy egyéb módon kiemelten kerül elhelyezésre.
1.8. Szolgáltató rögzíti, hogy a pénzügyi mozgást nem igénylő kampányok esetében a hétköznapokon a Reggeli sávban (06:00-10:00) legfeljebb 15%-nyi spotot lehet felhasználni megrendelt kampányonként.
1.9. Amennyiben a Szolgáltató a IV.1.3. pontban foglaltaknak megfelelő megrendelést elfogadta és azt visszaigazolta, úgy a szerződést a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel megkötöttnek kell tekinteni.
1.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson.
1.11. Szolgáltató az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége.
1.12. Amennyiben a Szolgáltató a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Szolgáltató a hibát kijavítja, vagy javításra visszaküldi.

2. A REKLÁMANYAG BENYÚJTÁSA, ELKÉSZÍTÉSE

2.1. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám anyagát a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, abban az esetben a kész reklámanyagot legkésőbb az első sugárzást, megjelenést megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére átadni. Szolgáltató a sugárzást, megjelenést akkor tudja vállalni, ha a Reklám hanganyagát a Megrendelő a jelen pontban meghatározott határidő betartásával és a megfelelő minőségben adja át a Szolgáltató részére.
A Megrendelő által elkészített reklámanyagot e-mail útján, CD-n, vagy DVD-n kell benyújtani, a sugárzásra, megjelenésre megfelelő formátumban és minőségben.
2.2. Amennyiben a Szolgáltató által elfogadott megrendelés szerint a Reklám hanganyagát a Szolgáltató készíti el, úgy a hanganyagra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első sugárzást megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére írásban átadni.
2.3. A Reklám anyagának a V/5. pont szerinti cseréje esetén a módosított hanganyagot ez első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell a Szolgáltató részére átadni. Ha a Reklám módosított anyagát a módosítási igény szerint a Szolgáltató készíti el, úgy a módosításra vonatkozó igényeket, illetve a módosított anyag elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első módosított sugárzást, megjelenést 24 órával megelőzően kell átadni a Szolgáltató részére írásban.
2.4. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére, amennyiben a Megrendelő a Reklám anyagát nem a IV/2.1.-2.3. pontok szerinti határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben, vagy formátumban adja át a Szolgáltató részére.
2.5. Amennyiben a Megrendelő nem tartja be a IV/2.1-2.3. pontjaiban rögzített határidőket, úgy az emiatt elmaradt sugárzást, megjelenést a Szolgáltató úgy számlázza ki a Megrendelőnek, mintha a sugárzás, megjelenés megtörtént volna.
2.6. A Szolgáltató a megrendelések teljesítését a telítettség függvényében, az azonos kategóriájú termékek reklámozásának lehetőség szerinti időbeli elhatárolását-, valamint az 1.7. pontban foglaltakat figyelembe véve vállalja.
2.7. A Szolgáltató a reklámanyag gyártását a IV/2.2-2.3. pontjaiban megjelölt határidőknek a Megrendelő általi betartása esetén tudja vállalni. A felek a fentieknél rövidebb határidőben is megállapodhatnak, ez esetben azonban a Szolgáltatót 100 %-os mértékű sürgősségi felár illeti meg. Amennyiben a Megrendelő szövegírást és/vagy egyedi gyártást kér, a költségekről és a leadási határidőről egyedileg állapodik meg a Szolgáltatóval, ebben az esetben felek jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.
2.8. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, hatósági állásfoglalást, reklámetikai szabályt, vagy jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy a sugárzás, megjelenés felfüggesztése mellett jogosult felszólítani a Megrendelőt a reklámanyag módosítására. Megrendelő a reklámanyagot haladéktalanul köteles módosítani. Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését a reklámanyag megfelelő módosításáig felfüggesztheti. Amennyiben a Megrendelő a felszólítást követő legkésőbb 5 munkanapon belül sem módosítja a reklámanyagot, úgy a Szolgáltató megtagadhatja annak sugárzását, illetve megjelentetését a 2.5. pont alkalmazásával egyidejűleg.

3. A MEGRENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA

3.1. A Szolgáltatónak jogában áll minden olyan megrendelést visszautasítani, ami megítélése szerint a Rádió 451 arculatától eltérő hangzású vagy tartalmú. A megrendelés jelen pont szerinti visszautasítása esetén Szolgáltató döntését nem köteles indokolni.
3.2. A Szolgáltató a IV/1.7. pont szerint lekötött és visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult további jogkövetkezmény nélkül visszautasítani a sugárzást, megjelenést, ha a Megrendelő nem tartja be a jelen ÁSZF alapján a Szolgáltatóval megkötött Egyedi Szerződést és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve, ha a reklámidő, online felület lekötése nem a Reklám pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, továbbá ha a Szolgáltató a Reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy annak sugárzása, megjelenése jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik.
3.3. A Szolgáltató a visszaigazolt megrendelés esetében is, bármely időpontban jogosult a IV/1.6. pont szerint dokumentumokat vagy információkat kérni a Megrendelőtől, ha ezt szükségesnek látja. Amennyiben a Megrendelő az adott határidőn belül nem tesz eleget az ilyen kérésnek, úgy a Szolgáltató jogosult az adott Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztésére vagy visszautasítására.
3.4. A Szolgáltatónak bármikor jogában áll indokolás nélkül a megrendelést visszautasítani, ha a Megrendelőnek lejárt tartozása van a Szolgáltató felé vagy ha a megrendelés, illetve a Reklám jogszabályba ütközik, a Szolgáltató, illetve a Rádió 451 üzleti érdekeit sérti, a Rádió 451 arculatához nem illik, reklámetikai normákba ütközik, azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emel, a Médiafelület-értékesítő nem adja meg az ügyfelének nevét, a hirdetendő terméket, vagy szolgáltatást, sérti jelen ÁSZF bármely pontját.
3.5. A Reklám sugárzásának, megjelenésének elfogadása nem mentesíti a Megrendelőt a jelen ÁSZF-ben vagy a Megrendelő és a Kultúr-Média Kft. között létrejött más, egyedi szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.
3.6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással kéri valamely Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Megrendelőt. Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg közli a harmadik személy által a felfüggesztés vagy megszüntetés indokául közölt okot. A Megrendelő köteles az értesítéstől számított 24 órán belül írásban, részletes indokolással együtt közölni álláspontját a jelzett jogsértéssel kapcsolatban. Amennyiben a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, megjelenését úgy köteles nyilatkozni arról, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése álláspontja szerint mely okból nem ütközik jogszabályba, valamint arról, hogy az esetleges jogsértés esetén is teljes megtérítési kötelezettséget vállal a Kultúr-Média Kft.-vel szemben harmadik személy, vagy bármely hatóság által támasztott igénnyel kapcsolatban. Ezen nyilatkozat alapján a Szolgáltató saját szakértőivel kivizsgálhatja a jelezett jogsértést. Amennyiben a Szolgáltató saját szakértői által végzett vizsgálat során az derül ki, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése jogszabályba ütközik, vagy egyéb okból aggályos, Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését felfüggesztheti, vagy megtagadhatja.
3.7. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.

4. MEGRENDELÉS LEMONDÁSA

4.1. A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött adásidőt, online felületet lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.
4.2. A Megrendelő a megrendelést kizárólag írásban (ide értve a fax, vagy e-mail útján megküldött üzeneteket is) mondhatja le. A lemondás a Szolgáltató által történő írásos visszaigazolás esetében tekinthető elfogadottnak.
4.3. A lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a lemondásról szóló értesítést a Szolgáltató 15:00 óráig bizonyíthatóan írásban megkapta,
4.4. A Megrendelő nem jogosult arra, hogy a lemondott adásidőt más Megrendelőnek Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli engedélye nélkül átadja.
4.5. A Szolgáltató a lemondás következtében felmerülő lemondási díjat meghaladó, igazolt költségeit kiszámlázza a Megrendelőnek.
4.6. A lemondási díj mértéke – a IV/4.7-4.8. pontokban meghatározottak kivételével – az alábbiak szerint alakul:
4.6.1. Amennyiben a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 7 naptári napon belül történik, akkor a lemondási díj mértéke a tarifa szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
4.6.2. Ha a lemondás a sugárzást megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
4.6.3. Ha a lemondás 15-21 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díjnak 25 %-a.
4.7. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a határozott időtartamú, vagy nem rendszeres, illetőleg egyszeri promóciókhoz kapcsolódó reklámidők lemondása esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
4.7.1. A Megrendelő a lemondás időpontjától függetlenül köteles megfizetni az egyedi szerződésben rögzített minden, a reklámidőhöz kapcsolódó díjat, költség-megtérítést, vagy bármely más fizetést.
4.7.2. A Megrendelő nem jogosult a IV/4.7.1. pontban meghatározott összegek teljes vagy részleges visszatérítésére, amennyiben ezeket a lemondást megelőzően már megfizette.
4.7.3. A Megrendelő meghiúsulási kötbérként 8 napon belül köteles banki átutalással megfizetni a Szolgáltató részére a hirdetéssel/promócióval kapcsolatban az egyedi szerződésben meghatározott díjak és az aktuális árlista szerinti – a reklámok és a támogatott műsorszámokat megelőző, illetve követő fel-, illetve levezető műsorelemek alapján számított – teljes díjak közötti, a Szolgáltató által kiszámlázott különbözetet, amennyiben az ilyen hirdetések/promóciók elmaradása a Rádió 451 által már beharangozott műsorszámok, nyereményjátékok elmaradásával jár, továbbá abban az esetben is, ha Megrendelő a szolgáltatás értékét a Szolgáltató által kibocsátott számla esedékességét követő 21 napon belül nem rendezi.
4.7.4. A Szolgáltató a kötbért meghaladó kárát is követelheti a Polgári Törvénykönyv kárfelelősségi szabályai szerint.
4.8. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a reklámkampányokhoz kapcsolódó reklámidő lemondása esetén a lemondási díj mértéke az alábbiak szerint alakul:
4.8.1. Amennyiben a lemondás a Reklámkampány kezdő sugárzási, megjelenési időpontját megelőző 7 naptári napon belül történik, a lemondási díj mértéke a tarifajegyzék szerinti sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
4.8.2. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 8-14 naptári nap közötti, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
4.8.3. Ha a lemondás a sugárzást, megjelenést megelőző 15-21. naptári nap között, akkor a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 25%-a.
4.8.4. A sugárzást megelőző 22. naptól kezdve, a Megrendelő nem köteles lemondási díjat fizetni a Szolgáltatónak.

5. FELELŐSSÉG A REKLÁMTÖRVÉNYNEK VALÓ SZABÁLYOK BETARTÁSA MIATT

5.1.1. A Megrendelő a jelen megrendelés aláírásával kijelenti, hogy amennyiben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Reklámtv.) 3.§ i) pontja szerinti reklámközvetítőnek minősül, akkor e tárgyban a reklámozóval írásbeli szerződést kötött.

5.1.2. Megrendelő vállalja a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek megszegése, vagy a szabályok be nem tartása miatt a Kultúr-Média Kft.-re kiszabott bírságok (így különösen, de nem kizárólagosan Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatáskörrel rendelkező, illetékes hatóság által kiszabott bírságok) és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

5.1.3. A reklámközvetítőnek minősülő megrendelő a jelen megrendelés aláírásával kijelenti továbbá, hogy a reklámozóval a fenti tárgyban kötött szerződésben megállapodtak abban, hogy a megrendelő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó (Megrendelő) nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed.

5.1.4. Fentiek alapján a megrendelő tudomásul veszi, hogy a Kultúr-Média Kft., mint szolgáltatást nyújtó társaság a Reklámtv. 5/B. (3) pontja szerinti értesítési és beszámolási kötelezettségének a megrendelő értesítésével vagy a megrendelő számára történő beszámolással tesz eleget.

V. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

1. Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató köteles az ÁSZF megváltoztatásáról, illetőleg a módosításáról a Megrendelőt értesíteni, kivéve, ha az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és az nem érinti a már megkötött szerződéseket.

2. A Szolgáltató egyoldalú szerződésmódosítása
A Szolgáltató a szerződést egyoldalúan, különösen az alábbi esetekben módosíthatja:
a. a szerződésben vállaltakhoz képest a szolgáltatás igénybevételének feltételei műszaki okból megváltoznak,
b. a szolgáltatási jogviszony lényeges tartalmi elemei módosulnak a Szolgáltató felügyeleti szervének határozata és/vagy jogszabály módosulása alapján,
c. a szolgáltatás díjának megváltozása.
d. Amennyiben a Szolgáltató a szerződést egyoldalúan jogosult módosítani, köteles a módosításról annak hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal a szerződéses ügyfeleit értesíteni, az őket megillető felmondás feltételeiről szóló tájékoztatással együtt. Ebben az esetben a szerződéses ügyfél a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására.
Amennyiben jogszabály másképp nem rendelkezik, a módosítás nem eredményezheti a szerződés lényeges módosítását. Lényeges módosításnak minősül különösen a szolgáltatás igénybevételének feltételeire vonatkozó változtatás.

3. Díjmódosítás
A Szolgáltató jogosult a díjazást bármely időpontban módosítani. Szolgáltató a díjainak módosításáról, a módosult díjszabás hatályba lépését megelőzően a Megrendelőknek értesítést küld. A szerződésmódosítás a másik fél tudomásulvételével válik elfogadottá. Amennyiben a szerződéses ügyfél a szerződésmódosítás ellen az arról való tudomásszerzéstől – azaz a módosításról szóló értesítés kézhezvételtől – számított 8 napon belül a Szolgáltatónál nem él észrevétellel, illetve esedékességkor befizeti a megváltozott mértékű díjat, a módosítás elfogadottnak tekintendő. Ellenkező esetben a felek kérhetik a szerződés bírósági úton történő módosítását.

4. Változás a Megrendelő adataiban
A Megrendelő köteles az adataiban, valamint képviselőjének személyében, továbbá jogállásában, illetőleg gazdasági helyzetében bekövetkezett lényeges változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított 8 naptári napon belül írásban tájékoztatni. A Megrendelő köteles az ellene megindult felszámolási, végelszámolási, illetve csődeljárásról a Szolgáltatót az eljárás megindítását követően haladéktalanul tájékoztatni.
A Szolgáltató a Megrendelői adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Megrendelőtől.

5. A megrendelés módosítása
A megrendelt és lekötött sugárzási, megjelenési időpontok csak a sugárzás, megjelenés biztonságának veszélyeztetése nélkül módosíthatók az egyes sugárzások, megjelenések előtt. A megrendelés ilyen módosítása a sugárzást, megjelenést megelőző 3 munkanapon belül a megrendelés értékének 20%-t kitevő, de legalább 20.000,- Ft összegű módosítási díjjal jár. A módosítás lemondásra vonatkozóan a IV/5. pont rendelkezései megfelelően alkalmazandók.
Díjváltozás esetén a V/2. pont szerinti díjközlés kiküldése utáni 8 naptári napig díjmentesen, ezt követően a IV/4. pont szerinti díjfizetés mellett mondható le a megrendelés.
Reklámanyag cseréjéről a Szolgáltatót legkésőbb a IV/2.3. pont szerinti határidőn belül, az ott meghatározott anyagoknak a Szolgáltató részére történő megküldésével kell értesíteni.

VI. DÍJAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Díjtáblázat
1.1. A közzétett reklámok elszámolása – az V/2. pont szerinti eset kivételével – a mindenkori Díjtáblázat alapján történik.
1.2. A Díjtáblázatban rögzített árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. Az ÁFA felszámítására a mindenkori jogszabály szerinti mértékben kerül sor.
1.3. A díjváltozást a Szolgáltató a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal köteles írásban közölni szerződéses ügyfeleivel.

2. Fizetési feltételek
2.1. Amennyiben Megrendelő még nem volt szerződéses viszonyban a Szolgáltatóval úgy az első megrendelés teljes összege, előlegbekérő alapján előre fizetendő.
2.2. Eltérő egyedi megállapodás hiányában a Megrendelő a sugárzási, illetve megjelenítési díjat, illetve az esetleges járulékos szolgáltatási díjakat, a teljesítést megelőzően a Szolgáltató által kiállított számla kézhezvételét követő 8 napon belül köteles megfizetni.
2.3. Amennyiben Szolgáltató készíti a reklámszpotot, úgy a gyártási költség minden esetben előre fizetendő. A Megrendelő megjelenéseit, ki nem egyenlített gyártási számla esetén Szolgáltatónak jogában van visszautasítani.

3. Késedelem
3.1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy késedelmes fizetés esetén a Szolgáltató a Polgári Törvénykönyv mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot számítja fel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a kamatot a késedelembe esés napját követő naptól kezdődően számítja fel. Amennyiben a Szolgáltató a díjkövetelésének érvényesítése érdekében harmadik személyt kényszerül igénybe venni, minden ezzel járó költséget jogosult a késedelmes Megrendelőre hárítani.
3.2. Amennyiben a Megrendelő a korábbi megrendelése kapcsán felmerülő fizetési kötelezettségét a Szolgáltató felhívása ellenére sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult – a késedelmi kamat felszámításán túlmenően – az esetlegesen fennálló szerződést – kártérítés kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal felmondani, illetve a még esedékes megrendelések teljesítését felfüggeszteni a korábbi tartozások rendezéséig, vagy az új megrendelés elfogadását megtagadni.
3.3. Amennyiben a Megrendelő a Kultúr-Média Kft. által kiállított számlát az esedékességétől számított 21 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a megrendelt reklámnak/kampánynak a Kultúr-Média Kft. aktuális díjtáblázata szerinti teljes médiaértékét köteles megfizetni a Kultúr-Média Kft. részére.

4. Mennyiségi kedvezmény
4.1. A Szolgáltató a megrendelt Reklámok sugárzási, illetve megjelenítési díjszabása szerinti díjakból a megrendelt reklám mennyiség vagy sugárzási gyakoriság függvényében mennyiségi engedményt adhat a Megrendelőnek, illetőleg amennyiben a Megrendelő Médiafelület-értékesítő, a Megrendelő ügyfelének.
4.2. A mennyiségi engedmény mértékét az egyedi megjelenési ajánlat tartalmazza.
Ügynökségi szerződés esetén a mennyiségi kedvezmény mértékét az éves szerződés tartalmazza.

5. Ügynökségi jutalék
A Szolgáltató a médiavásárló Médiafelület-értékesítőnek ügynöki jutalékot fizethet.
Az ügynökségi jutalék biztosításának feltétele az erre vonatkozó külön keretszerződés megkötése.

6. A Megrendelő Médiafelület-értékesítő köteles ügyfeleit a jelen ÁSZF és annak mindenkor érvényes Díjtáblázat, illetve a Szolgáltató és ezen Megrendelő között létrejött ügynökségi keretszerződésben meghatározott kedvezményekről a valóságnak megfelelően tájékoztatni. A Szolgáltató által nyújtott kedvezményen felül a Megrendelő által ügyfelei részére nyújtott egyéb kedvezmények tekintetében a Megrendelő köteles ügyfeleit megfelelően tájékoztatni a különböző kedvezményekről és azok mértékéről. A Szolgáltató kizárólag a Médiafelület-értékesítővel kötött keretszerződés alapján köthet eseti szerződést a Médiafelület-értékesítővel.

Az ügynökség által leadott megrendelések esetén a megrendelés elküldésével az ügynökség egyúttal elismeri, hogy e tevékenység végzésére a hatályos jogszabályok alapján jogosult, és saját nevében, de az általa képviselt Megrendelő és/vagy Támogató érdekében hirdetésértékesítést rendel meg.

Kultúr-Média Kft. nem felel azért, ha a Megrendelő és/vagy Támogató nem az Ügynökség megbízása alapján, hanem saját hatáskörben jár el, ebben az esetben a szerződés a visszaigazolással létrejön, és az abból eredő kötelezettségek az Ügynökséget kötik.

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben más nevében, rosszhiszeműen, annak aláírása meghamisításával köti meg a reklámszerződést az a Büntető Törvénykönyv 345. §-a szerinti hamis magánokirat felhasználását követ el.

7. Eltérő kedvezmények, engedmények
7.1. A Szolgáltató jogosult a Díjtáblázatban meghatározott áraktól, mennyiségi kedvezményektől, jelen ÁSZF-ben és a Díjtáblázattól eltérő mértékű kedvezmények nyújtására is.
7.2. A Szolgáltatónak jogában áll a Megrendelővel kötött szerződésekben a jelen ÁSZF rendelkezéseiben és a mindenkor érvényes Díjtáblázatban meghatározott engedményektől eltérő engedményt nyújtani a Megrendelőnek azzal, hogy az ilyen egyszeri kedvezményeket kizárólag az adott Megrendelőnek az adott szerződésre és annak tárgyára tekintettel nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.

8. Kedvezmények igénybevétele
A VI/4-7. pontokban meghatározott kedvezmények kizárólag önállóan vehetők igénybe, kivéve a VI/5. pontban szabályozott ügynökségi jutalék, amely egyéb kedvezmények igénybevételétől függetlenül, meghatározott feltételek teljesítése esetében jár az adott Médiafelület-értékesítőnek.

9. Reklámanyag elkészítésének költsége
Amennyiben a megrendelt reklámfajtát a IV/3/2. pont alapján a Szolgáltató készíti el, annak előállítási és technikai költsége, előzetes ajánlat alapján a Megrendelő felé leszámlázásra kerül.
Amennyiben a Megrendelő a Kultúr-Média Kft. által kiállított számlát az esedékességétől számított 21 napon belül sem egyenlíti ki, a Megrendelő a hirdetéshez kapcsolódó valamennyi kedvezményt elveszíti, és a Megrendelő a megrendelt reklámnak/kampánynak a Kultúr-Média Kft. aktuális listaára szerinti médiaértékét köteles megfizetni a Kultúr-Média Kft. részére.

VII. SZAVATOSSÁG, KÁRTÉRÍTÉSI SZABÁLYOK

1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a Reklámnak az általános, kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon megfelelő sugárzására, megjelenésre. Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése nem az általános, kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon történt. A Szolgáltatót a Reklám vételi minőségéért felelősség nem terheli.
2. Amennyiben a Megrendelő bizonyítja, hogy a megrendelt Reklám a Szolgáltatónál felmerült technikai okok miatt nem, vagy hibásan kerül sugárzásra, megjelenésre a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére a megrendelthez hasonló feltételekkel, más reklámidőt, megjelenési felületet felajánlani. A felajánlott reklámidőben a Megrendelő által korábban már megrendelt Reklám kerülhet sugárzásra, megjelenésre. A Megrendelő által már korábban megrendelt Reklámtól eltérő, teljes mértékben új, vagy részben megváltoztatott Reklám sugárzására, megjelenésére csak a Szolgáltató kifejezett, előzetes, írásbeli hozzájárulásával van lehetőség. Felek jelen pont szerinti esetben kötelesek egyeztetni a Megrendelőt ért hátrány kiegyenlítésének módjáról és mértékéről. Szolgáltató a Megrendelőt ért hátrányt elsődlegesen más reklámidő felajánlásával egyenlíti ki.
3. A Megrendelő a VII/2. szerinti, valamint bármely kártérítési, vagy megtérítési igényét haladéktalanul köteles bejelenteni Szolgáltató részére. Amennyiben Megrendelő az igény bejelentésével indokolatlanul késlekedik, Szolgáltató az indokolatlan késedelemből eredő további károk és költségek megtérítésére nem köteles.
4. Amennyiben a Reklám sugárzásának, megjelenésének elmaradása, vagy a hibás sugárzás, megjelenés olyan külső, elháríthatatlan ok, vagy körülmény miatt következik be, amely egyik félnek sem felróható, Megrendelő a Szolgáltatóval szemben semmilyen megtérítési igényt nem támaszthat.

VIII. REKLAMÁCIÓ

1. A sugárzással, megjelenéssel kapcsolatos írásbeli indokolással ellátott reklamációt a Megrendelőnek a kifogásolt sugárzást, megjelenést követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül kell írásban benyújtani a Szolgáltatóhoz.
Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a sugárzás, megjelenés hibás volt-e, illetőleg mely okból volt hibás.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen pontban meghatározott határidőn belüli igényérvényesítést menthető ok hiányában elmulasztja, az indokolatlan késedelemből eredő kárát Szolgáltatóval szemben nem érvényesítheti.
2. A Szolgáltató a sugárzott, megjelent reklámról és az adáskörnyezetéről felvételt készít, melyet a sugárzástól számított 3 hónapig megőriz. Ezen felvételek alapján minősíti a Szolgáltató a beérkező reklamációkat. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató elfogadja, a jelen pont szerinti vizsgálat technikai költsége a Szolgáltatót terheli. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató nem fogadja el, a jelen pont szerinti vizsgálat technikai költsége a Megrendelőt terheli.
3. Alapos a reklamáció akkor, ha a Szolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján a kifogásolt sugárzott, megjelent reklám nem a Megrendelő által átadott tartalmú anyagot tartalmazta, vagy nem a visszaigazolt 3 órás idősávban került sugárzásra. A Szolgáltató akkor tartozik felelősséggel a nem megfelelő reklám sugárzásáért, megjelenéséért, ha a reklám nem megfelelő sugárzása a Szolgáltatónak felróható okból következett be.
4. Nem tartozik felelősséggel a Szolgáltató olyan hibás teljesítésért, amelynek oka a Szolgáltatónak nem felróható. Ilyennek kell tekinteni többek között a vis maior-t, a műsorszórás kiesését, műsorváltozást, a Szolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján tett cselekményét, vagy a sugárzás felfüggesztését, vagy megszűntetését. Ilyen esetben a Szolgáltató nem tartozik kártérítési felelősséggel (ideértve, de nem kizárólag az újrasugárzást is) a Megrendelő felé.
5. Olyan alapos reklamáció esetén, amelyért a Szolgáltató a VIII/3. pont szerint felelősséggel tartozik a Szolgáltató a Megrendelő választása szerint, vagy a hibásan teljesített sugárzásra, megjelenésre vonatkozó díjat nem számlázza le a Megrendelőnek, vagy a Szolgáltató az általa választott más időpontban sugárzási, megjelenési lehetőséget ajánl a Megrendelőnek azzal, hogy ebben az esetben nem számlázza ki a Megrendelőnek a megismételt sugárzás, megjelenés díját.

IX. REKLÁMOK TARTALMÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

1. A Rádió 451-ben sugárzásra, megjelenésre kerülő Reklám a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltakat, az illetékes hatóságok határozatait, a rádiós szakmai és etikai szabályokat és jelen ÁSZF rendelkezéseit nem sértheti. A Reklám nem tévesztheti meg a Rádió 451 hallgatóit úgy, mintha a Reklám a Rádió 451 műsora, közleménye, vagy más rádió műsora lenne.
2. A Megrendelő felelősséget vállal, hogy a megrendelt Reklám megfelel az ÁSZF, a Médiatörvény, a Reklámtörvény, a Versenytörvény, valamint minden vonatkozó jogszabály rendelkezéseinek. Szolgáltató a Reklám IX/1. pontban foglalt követelményeknek való megfelelését bármely időpontban ellenőrizheti. Amennyiben Szolgáltató álláspontja szerint a Reklám a IX/1. pontban meghatározott követelmények valamelyikét sérti, a Reklám sugárzását, megjelenését jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően bármely időpontban felfüggesztheti vagy megtagadhatja.
3. A Megrendelő tartozik felelősséggel a Reklám tartalmának valóságáért, valamint azért, hogy a Reklám nem sérti harmadik személynek bármely, a mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott jogait. Amennyiben bármely hatóság, vagy harmadik személy Szolgáltatóval, mint a Reklám közzétevőjével szemben bármilyen hátrányos jogkövetkezményt alkalmaz, Megrendelő teljes megtérítési kötelezettséget vállal a Szolgáltatót terhelő bírság, végrehajtható követelés, vagy bármely hátrányos jogkövetkezmény alkalmazásából fakadó kárért, amennyiben az Megrendelő jelen pont szerinti kötelezettségeinek megsértéséből ered. A Megrendelő a Reklámokra vonatkozó jogdíj megfizetéséért helytállni tartozik.
4. Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten vállalja, hogy amennyiben a Reklám közzététele miatt
a. bármely hatóság Szolgáltatóra bírságot szab ki, vagy szankcióként egyéb vagyoni hátrányt alkalmaz
b. a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság Szolgáltatót bármely jogcímen pénzösszeg megfizetésére kötelezi, illetve
c. harmadik személy bármilyen kártérítési, vagy egyéb polgári jogi igénnyel lép fel Szolgáltató irányába
a Szolgáltatót terhelő vagyoni kötelezettség, vagy a Szolgáltatót ért kár mértékének megfelelő pénzösszeget Szolgáltatónak megtéríti. Jelen pont szerinti megtérítési kötelezettség Megrendelőt abban az esetben terheli, ha a Reklám tartalmára, a Reklám jogszabályoknak való megfelelőségére, illetőleg harmadik személyek Reklámmal kapcsolatos jogainak tiszteletben tartására vonatkozó, jelen ÁSZF-ben rögzített kötelezettségeit megszegi.
5. A Megrendelő köteles közvetlenül és haladéktalanul kártalanítani a Szolgáltatót, amennyiben az átadott és később sugárzott, megjelent hirdetési anyag valamely médiajogi szabályt, sajtó- vagy hirdetési etikai normát sért és emiatt a Szolgáltatót polgári perben, hatósági vagy egyéb úton megállapított fizetési kötelezettség terheli, vagy vagyoni hátrány éri.

X. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

1. Amennyiben a felek az egyedi szerződésükben másképp nem állapodnak meg, a reklámértékesítésre vonatkozó szerződés megszűnésének esetei:
a. a felek közös megegyezésével,
b. a felek bármelyikének felmondásával (amennyiben a felmondás lehetőségét az egyedi szerződés kifejezetten tartalmazza),
c. a határozott időtartam lejártával, illetve a felek által meghatározott egyéb feltétel bekövetkezésével, • a Megrendelő jogutód nélküli megszűnésével, illetve halálával,
d. a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével.

2. A Szerződés felmondása a Megrendelő részéről
Rendes felmondás
A Megrendelő a határozatlan idejű szerződést 30 napos felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A felek az egyedi szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthetnek. Feleket a rendes felmondás lehetősége abban az esetben illeti meg, amennyiben az egyedi szerződésük a rendes felmondás lehetőségét kifejezetten tartalmazza.
A felmondási határidő kezdőnapja az írásbeli felmondásnak a Szolgáltatóval történő közlését követő nap. A Megrendelő ebben az esetben köteles a felmondás időpontjában fennálló, valamennyi tartozását azonnal kiegyenlíteni. A szerződés Megrendelő részéről történő felmondása a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt Szolgáltató részéről teljesített szolgáltatások ellenértéke megfizetése alól.

Rendkívüli felmondás
Megrendelő a Szolgáltató súlyos szerződésszegése esetén köteles írásban felszólítani Szolgáltatót, hogy 15 napon belül a szerződésszegését orvosolja, vagy nyújtson megfelelő kompenzációt. Amennyiben Szolgáltató a szerződésszegést nem orvosolja, vagy nem ajánl fel megfelelő kompenzációt, Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Azonnali hatályú felmondás esetén a szerződés a felmondás Szolgáltatóval történő közlésének időpontjában szűnik meg.

3. A Szerződés felmondása a Szolgáltató részéről
Rendes felmondás
A Szolgáltató a határozatlan idejű szerződést 30 nap felmondási határidővel bármikor jogosult felmondani. A Szolgáltató az Egyedi Szerződésben ettől eltérő felmondási határidőt is kiköthet. A Szolgáltató a szerződés felmondását írásban köteles megküldeni a Megrendelőnek. A felmondást akkor is kézbesítettnek kell tekinteni, ha a Szolgáltató által küldött tértivevényes levél „nem kereste”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” jelzéssel érkezik vissza.
Az Egyedi Szerződés felmondása nem mentesíti a Megrendelőt a Szolgáltató szerződésből eredő követeléseinek megtérítése alól.
Rendkívüli felmondás
A Szolgáltató a határozott, vagy a határozatlan idejű szerződést a Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult azonnali hatállyal felmondani.
A Megrendelő a szerződést súlyosan megszegi különösen az alábbi esetekben:
a. A Megrendelő a Szolgáltatónak járó díjat az esedékességet követő 15 napon túl, az írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg.
b. A Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a hirdetési lehetőséget harmadik személynek átruházza, vagy harmadik személy kerül megjelenítésre a Reklámban.
c. A Megrendelő által sugárzásra, megjelenésre átadott reklámanyag a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, vagy harmadik személyek jogait, illetőleg a jelen ÁSZF-ben foglaltakat sérti.
d. A Megrendelő titoktartási kötelezettségét megszegi.
e. A Megrendelő csődeljárásról határoz, továbbá ellene felszámolási eljárást jogerősen elrendeltek.

4. A Felek jogai és kötelezettségei a szerződés megszűnése esetén
Díjfizetés
A szerződés megszűnése a Megrendelőt nem mentesíti a szerződés hatálya alatt felmerült díjfizetési kötelezettségeinek teljesítése alól.
Új szerződés megkötése
Az Egyedi Szerződés megszűnését követően a Szolgáltató kikötheti, hogy a Megrendelővel csak abban az esetben köt új Egyedi Szerződést, ha a Megrendelőnek a szolgáltatás igénybevételéből eredő díjtartozása nem áll fenn, vagy a korábbi szerződés megszűnését nem a Megrendelő kötelezettségszegéséből eredő, 1 éven belüli felmondás okozta. Amennyiben a Megrendelő tartozását csak jelentős késedelemmel egyenlítette ki, és a szerződést a Szolgáltató a díjfizetési kötelezettség megszegése miatt szüntette meg, úgy a Szolgáltató jogosult arra, hogy az újabb szerződéskötést a Megrendelő korábbi tartozásának, illetve annak legfeljebb kétszeres összegének megfelelő előleg megfizetéséhez kösse.

5. A szerződés lehetetlenülése
A Megrendelő kifejezetten elfogadja a Szolgáltató azon kikötését, amely szerint amennyiben a Rádió 451 műsorszolgáltatási jogának megszűnésével a Szolgáltató reklámértékesítési joga megszűnne, akkor a Megrendelő által leadott megrendelés, illetve az annak alapjául szolgáló szerződés a műsorszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a szerződés egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a Megrendelő a szerződések fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Kultúr-Média Kft.-vel szemben nem érvényesíthet. Mindez nem érinti a szerződés szerinti elszámolási kötelezettséget a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában.

XI. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

1. A felek által jelen szerződés értelmében egymás tudomására jutott, a másik fél gazdálkodására, ügyvitelére vonatkozó valamennyi adat, tény, vagy információ, illetőleg valamennyi olyan adat, amelyet a felek titkos, vagy ezzel egyenértékű megjelöléssel láttak el, továbbá valamennyi a másik fél méltányolható üzleti érdekébe tartozó, üzleti titoknak minősülő adat tekintetében a felek a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően titoktartásra kötelesek, az ilyen adatokat kötelesek titokként kezelni.
2. Felek kötelezik magukat arra, hogy a visszaigazolt megrendelés teljesítése során is, a másik fél tevékenységével összefüggésben tudomásukra jutott valamennyi nem nyilvános adatot és információt üzleti titokként, bizalmasan kezelnek, továbbá kölcsönösen tudomásul veszik, hogy azokat kizárólag a másik fél előzetes, írásbeli hozzájárulása alapján jogosultak harmadik személy tudomására hozni. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a saját vezető tisztségviselőjükre, felügyelőbizottsági tagjaikra, részvényeseikre/tagjaikra, valamint a pénzügyi vezetőjükre, könyvelőjükre, könyvvizsgálójukra, külső tanácsadóikra, finanszírozó hitelintézetre, továbbá a hirdetési szerződés teljesítésében, pénzügyi elszámolásában, valamint annak ellenőrzésében közreműködő személyekre. A titoktartási kötelezettség nem vonatkozik a szerződéses viszonyból származó polgári jogi igények miatti bírói eljárásban és más hatósági eljárásban (ez esetben hatósági előírás alapján) történő felhasználásra.
3. A fenti titoktartási kötelezettség a hirdetési jogviszony hatálya alatt és annak megszűnését követően, a megszűnéstől számított 5 évig terheli őket.
4. Felek rögzítik, hogy amennyiben a titoktartási kötelezettség megszegésével bármelyik fél a másik félnek kárt okoz, úgy köteles azt a másik fél részére megtéríteni. A Titoktartásra kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben jelen megállapodásban foglaltakat megszegi, akkor a Titokgazda részére 5.000.000-Ft (ötmillió forint) összegű kötbért köteles kötelezettség megszegés miatt fizetni. A kötbéren felül a Titokgazda jogosult a jelen megállapodás megszegésével kapcsolatban felmerült teljes kárát érvényesíteni.
5. A felek a jelen szerződés során tudomásukra jutott titkot kötelesek az Egyedi Szerződés keretében közreműködő alkalmazottaikkal és más harmadik személlyel betartatni.

XII. VIS MAIOR

1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. A vis maior körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, természeti katasztrófa, tűzvész, terrorcselekmény), amelyek nem függnek a felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.
2. A felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.
3. Amennyiben a vis maior időtartama 30 napot meghaladja, bármely fél jogosult a szerződést írásban felmondani, minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül.
4. A szerződés felmondása előtt a felek kötelesek egyeztetést folytatni a szerződés esetleges módosításáról.
5. A fenyegető vis maiorról és annak bekövetkezéséről, illetve várható időtartamáról a szerződő felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A késedelmes tájékoztatásból származó károkért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.
A vis maior események különösen, de nem kizárólagosan: tűz, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, vihar, villámcsapás, járvány, karantén, radioaktív sugárzás, rekvirálás, lefoglalás vagy államosítás, infrastruktúrák lezárása; hadüzenettel vagy anélkül folyó háború, ellenségeskedés, fegyveres konfliktus vagy idegen támadás, blokád, forradalom, felkelés, lázadás, polgári elégedetlenség vagy villongás, országos sztrájk, munkabeszüntetés, hatósági aktus, műsorszórás/szolgáltatás működésének technikai okból kifolyó, vagy hatósági aktus eredményeképpen felfüggesztése vagy megszűnése, bármely olyan esemény, vagy körülmény, amely valamely alkalmazandó jogból vagy jogszabályból ered.
6. Mentesül továbbá e körben a Kultúr-Média Kft. a szerződésben foglalt, illetve a visszaigazolt megrendelés szerinti kötelezettségei alól, amennyiben azt a kommunikációs eszközökben (bármilyen jeltovábbításhoz szükséges eszköz) bekövetkezett hiba idézi elő. A kommunikációs eszközökben bekövetkezett hiba esetén a Kultúr-Média Kft. köteles a Megrendelőnek a hiba elhárulását követően haladéktalanul az eredeti adásidővel azonos hallgatottságú blokkban elhelyezkedő adásidőt biztosítani. Kultúr-Média Kft. ebben az esetben egyéb kártalanításra, költségtérítésre semmilyen jogcímen nem köteles.
7. A Szerződés időelőtti megszűnése esetén kötelesek a Felek egymással a megszűnést követő 10 (tíz) munkanapon belül elszámolni.

XIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szolgáltató a műsorváltozás jogát fenntartja. A műsorváltozásról a Szolgáltató a Megrendelőt köteles értesíteni.
2. Kultúr-Média Kft. jogosult lejárt és nem vitatott követeléseinek érvényesítéséhez követelésbehajtással üzletszerűen foglalkozó jogi és nem jogi személyek közreműködését igénybe venni.
3. Kultúr-Média Kft.-nek jogában áll az általa a jelen ÁSZF alapján megkötött szerződésekből vagy egyéb módon létrejött jogügyletekből származó jogait a másik Fél előzetes értesítésével a Kultúr-Média Kft. által hasznosított egyéb frekvencián létrejött műsorszolgáltatási jogosultsággal rendelkező műsorszolgáltatóra engedményezni, amely a Kultúr-Média Kft. által megkötött szerződések alapján a másik Fél irányába fennálló kötelezettségeket változatlan feltételekkel köteles átvállalni.
4. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a felek egyedi szerződésében rögzített rendelkezések, valamint a Magyarországon mindenkor hatályos jogszabályok, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.
5. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja:

Kelt: Szentes, Feburár 1.