Általános Nyereményjáték Szabályzat

Jelen Játékszabályzat a Kultúr-Média Kft. (székhely: 6600 Szentes, Petőfi utca 5. ADÓSZÁM: 23499140-2-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-017644; a továbbiakban: Kultúr-Média) által meghirdetett valamennyi nyereményjátékra érvényes.

A Kultúr-Média Kft. által szervezett Nyereményjátékok nem minősülnek a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerinti szerencsejátéknak, ajándéksorsolásnak, fogadásnak, távszerencsejátéknak.

A Kultúr-Média által meghirdetett nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy.

A Meghirdetett nyereményjátékban nem vehetnek részt:

  1. a Kultúr-Média alkalmazottai, illetve a társasággal tartós megbízási jogviszonyban álló partnerei, szerződéses képviselői, azok munkatársai,
  2. illetve az a. pontban meghatározottak Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti hozzátartozói,
  3. 18 éven aluli személyek az alkohol termék nyereménnyel kapcsolatos nyereményjátékban.

A nyereményjátékban való részvétel előfeltétele, hogy a résztvevő a meghirdetett játékfelhívás feltételeinek eleget tegyen, a játékfelhívásban foglaltaknak megfelelően a Nyereményjátékban megadott telefonszámra betelefonáljon, vagy SMS-t küldjön, illetve a Kultúr-Média által megadott online felületen regisztráljon és/vagy az adott játékfelhívásban meghatározásra kerülő egyéb módon a nyereményjátékba bekerüljön, valamint a Nyereményjátékban feltett kérdésre helyesen válaszoljon, illetőleg egyéb, a játékfelhívásban meghatározott módon eleget tegyen az abban rögzített feladatnak.

Nyertes az, akit az adott játékfelhívás feltételei szerint nyertesnek kell tekinteni.

Amennyiben az adott Nyereményjáték feltételeiből vagy jellegéből más nem következik, nyertesnek azt kell tekinteni, aki a Kultúr-Média adásában személyében telefonon elérhető, és az általa megadott elérhetőségi adatok alapján a Nyereményjáték nyerteseként megszólaltatható. Amennyiben a résztvevő az általa megadott elérhetőségeken adásban bármely okból nem szólaltatható meg, a Kultúr-Média jogosult más olyan részt vevőt nyertesként megjelölni, aki a játékfelhívásban megadott feltételek szerint az első nyertes jelen pont szerinti Játékból történő kiesése esetén nyertesnek tekinthető és adásban az általa megadott elérhetőségen megszólaltatható.

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a játékos a Játékba kerüléskor a Kultúr-Média munkatársának adáson kívül megadja nevét, telefonszámát, online játék esetén nevét és e-mail címét. A megadott adatokat a Kultúr-Média munkatársa jogosult visszahívással ellenőrizni. Amennyiben a játékos nyer, úgy a Kultúr-Média munkatársának meg kell adnia lakcímét, illetőleg amennyiben nyereményét nem a lakóhelyére kéri kézbesíteni, úgy a kézbesítés címét.

Magyarországi lakóhellyel nem rendelkező játékos köteles belföldi kézbesítési megbízottat meghatalmazni, a nyeremény átvétele céljából.

A Kultúr-Média semmilyen felelősséget nem vállal a nem megfelelően megadott adatokkal kapcsolatban felmerült szállítási, kézbesítési sikertelenségért, vagy a nyereményre való jogosultság hibás adatok megadása miatt történő elvesztéséért, továbbá a nyeremény átvételét meghiúsító egyéb rajta kívülálló eseményekért.

A játékos jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a Kultúr-Média adatait az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően felhasználja.

A Kultúr-Média jogosult a nyertesek nevét adásban közölni, illetőleg nevüket honlapján és online Játék esetén Facebook oldalán feltüntetni.

A Nyereményjátékban való részvételnek további feltételei az alábbiak:

(i) egy személy egy Nyereményjátékban 60 napon belül egyszer nyerhet;

(ii) ugyanabban a Nyereményjátékban nem lehet nyertes az, aki az adott Nyereményjátékban korábban nyert játékos hozzátartozója vagy a nyertes játékossal azonos háztartásban és/vagy azonos lakcímen él; Az (i) pont vonatkozásában egy Játéknak számít az azonos módszerrel, azonos témában, azonos vagy hasonló kérdésekkel, feladatokkal lebonyolított játéksorozat, akkor is, ha egy Játék több napon át tart.

Hozzátartozó alatt értendő a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, a testvér, az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére és a testvér házastársa. Azonos háztartásban élőnek minősül az azonos lakcímen élő hozzátartozó vagy egyéb személy. Azonos lakcím alatt értendő a nyertes lakcímével azonos lakhely vagy tartózkodási hely (ideértve az emelet és ajtószám azonosságát is).

A nyereményeket a Kultúr-Média legkésőbb a Játék lezárását követő 30 napon belül kézbesíti a nyertes által megadott névre és címre.

A Kultúr-Médias fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/díjat) másik nyereménnyel (ajándékkal/díjjal) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Kultúr-Média ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget, valamint a nyeremények postázási költségét a Kultúr-Média viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a Játékost terhelik.

A Játékosok által megadott postázási címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, stb.), a postai kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Kultúr-Média semmilyen felelősséget nem vállal. 13. A Kultúr-Média a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal, a nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Kultúr-Média a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

A kézbesítést a Kultúr-Média egyszer kísérli meg. Amennyiben a kézbesítés bármely okból sikertelen, erről értesítik a nyertest, aki a Játék befejezésétől számított 30 napig személyesen veheti át nyereményét előre egyeztetett időpontban a Kultúr-Média stúdiójában. (6600 Szentes, Petőfi utca 5. ) 09:00-16:00 óra között.

A fenti időtartam elteltét követően a nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére.

A tizennyolc éven aluli nyertesek nyereményeiket törvényes képviselőjük hozzájárulásával vehetik át.

Amennyiben a Játék során a nyertes kiválasztása sorsolás útján történik, a Kultúr-Média pótnyertes(eket) sorsol ki. Ha a nyertes nem felel meg akár jelen Szabályzatban, akár egy meghatározott játék egyedi játékszabályzatában foglalt, vagy a Játékra vonatkozó egyéb feltételeknek, illetve a nyertes a nyereményét bármilyen okból nem veszi át, a nyereményt a pótnyertes(ek) kapják, amennyiben megfelel(nek) a Játék feltételeinek.

A Nyereményjátékban való részvétel teljesen költségmentes, azzal, hogy a Kultúr-Média a részvétel költségeit nem biztosítja, az ezzel kapcsolatos költségeket a Játékosok saját maguk viselik. A nyeremény a nyertes nevére szól, másra kizárólag az adott játék Kultúr-Médias hozzájárulásával ruházható át, ki nem cserélhető, pénzre nem váltható.

A Kultúr-Média nem vállal felelősséget a nyereményekkel kapcsolatos minőségi kifogásokért, és a nyereményekkel kapcsolatos szavatossági, jótállási és egyéb igények a Kultúr-Média szemben nem érvényesíthetők.

A Kultúr-Média Nyereményjáték Szabályzata bárki által megtekinthető a Kultúr-Média stúdiójában (6600 Szentes, Petőfi utca 5.) 09:00-16:00 óra között és a Kultúr-Média honlapján (www.radio451.hu).

A Kultúr-Média fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Kultúr-Média által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Kultúr-Média adatbázisába kerüljenek és azokat a Kultúr-Média a Játék lebonyolításához – és annak idejére – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa. Az adatok kezelője a Kultúr-Média Kft., aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

A játékos tudomásul veszi, hogy a Kultúr-Média adásába történő betelefonálással és ezáltal a Nyereményjátékban való részvétellel a Kultúr-Média jelen Szabályzatban foglaltakat elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti. A játékos a jelen Szabályzat elfogadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2 adatait a Kultúr-Média munkatársai rögzítsék. A Kultúr-Média a játékos adatait célhoz kötötten, kizárólag a Nyereményjátékban való részvétellel összefüggésben, valamint az jelen Szabályzatban, és az egyedi játékra vonatkozó részvételi feltételekben foglaltaknak való megfelelés ellenőrzése céljából, továbbá a nyeremények átadása céljából használhatja fel.

A játékos kifejezetten elfogadja a Kultúr-Média Kft. azon kikötését, amely szerint amennyiben a Kultúr-Média médiaszolgáltatási joga megszűnne, akkor a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt kihirdetett, de még nem kézbesített, továbbá a játékosnak a médiaszolgáltatási jog megszűnése előtt átadott/kézbesített, azonban a médiaszolgáltatási jog megszűnése után esedékes, illetve felhasználható nyereményre való jogosultsága a műsorszolgáltatási jog megszűnésének napjával megszűnik, amely megszűnést a Felek úgy tekintenek, hogy a nyereményre való jogosultság egyik félnek sem felróható okból lehetetlenült, és a játékos a nyeremény fenti okból történő lehetetlenülésével összefüggésben semmilyen jogcímen kártérítési követelést vagy egyéb igényt a Kultúr-Média Kft-vel szemben nem érvényesíthet.

Kultúr-Média a játék lezárulta után 30 napon túl semmilyen, a nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

A Kultúr-Média Kft.. fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

II. Általános rendelkezések:

A játékban kizárólag azon 16 éven felüli devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet részt, aki nem esik a II. 5 pontban meghatározott személyek körébe (továbbiakban játékos).

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereményével kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyereménye átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

A Rádió 451 játékaiban való részvétel feltétele, hogy a játékos a rádióban elhangzott vagy a weboldalon közzétett felhívásnak eleget tudjon tenni, tudja a helyes választ vagy felhívás szerint kerüljön kiválasztásra.

A nyereményjátékkal kapcsolatos információk, a hivatalos játékszabály megtekinthető munkanapokon 10 és 16 óra között a Kultúr-Média Kft. székhelyén (6600 Szentes, Petőfi utca 5. ).

Egy játékban egy játékos csak egyszer nyerhet! Egy játéknak számít egy adott időszak alatt azonos témában, azonos módszerrel bonyolított játék.

A játékban nem vehetnek részt a Kultúr-Média Kft. dolgozói, szerződéses partnerei és azok hozzátartozói!

A játékos a nyerést követő 6 hónapon belül nem vehet részt és nem nyerhet újabb játékban.

Az a játékos, aki a játékra való jelentkezéskor a műsorvezetőnek nem a valós – később okmányaival igazolható- személyes adatait adja meg, a játékból kizárásra kerül és a nyereményét nem veheti át.

A nyeremény a játékos nevére szól, másra át nem ruházható, és készpénzre át nem válthatóak.

A Játékos hibájából eredően a nyeremény elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés során keletkezett károkért a Kultúr-Média Kft felelősséget nem vállal. A Játékos tudomásul veszi, hogy Kultúr-Média Kft. a Játék során bekövetkező technikai problémákért, illetve a rendszer túlterheltségéből eredő leállásokért, nehézségekért nem vállal felelősséget.

A Kultúr-Média Kft. fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa, nyereményei megváltoztatásának jogát. A Kultúr-Média Kft. kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.

A Kultúr-Média Kft. jogosult kizárni Játékból azt a játékost, aki a játékban tisztességtelen módon a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni.

Amennyiben a Játék során visszaélés vagy sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Kultúr-Média Kft. fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje.

A Kultúr-Média Kft. a jelen részvételi és adatkezelési szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.