Szerző: Szentesi Mozaik

Szakmai és szakszervezeti elismerések átadása …

Írta: ekkor: 7 június 2019

Szakmai és szakszervezeti elismerések átadása a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen 2019 (4. rész)

2019. június 7-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Városi Pedagógusnapi ünnepséget.

Az Emberi Erőforrások Minisztere kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Elismerő Oklevelet adományozott az alábbi pedagógusoknak:

1./ Tóthné Hlavács Mária:
A Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusaként a magyar nyelv és irodalom, valamint az angol nyelv tanításában magas színvonalú munkát végez. Elért eredményei kimagaslóak az általa tanított tantárgyak népszerűsítésében, a tanulók személyiségének fejlesztésében és tehetséggondozásában, emellett a magyar nyelv oktatásának regionálisan és országosan elismert szaktekintélye.

2./ Sántháné Deim Aliz:
A Szentesi Koszta József Általános Iskola pedagógusa, aki a magyar nyelv és irodalom, valamint az etika tantárgy tanítása során kiváló szakmai felkészültséggel, lelkiismeretességgel kiemelkedő munkát végez. A napi tevékenységen túl gondot fordít mind a tehetséggondozásra, mind a felzárkóztatásra is.

3./ Lukács Istvánné:
A Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója, Diákönkormányzatot segítő pedagógusa, aki munkáját mindig szívesen, odaadóan, kimagasló felkészültséggel végzi. Pedagógusi munkáján túl a helyi közéletben is szerepet vállal, jelenleg Szegvár társadalmi megbízatású alpolgármestere.

Tankerületi központ által adományozott „Kiemelkedő pedagógiai munkáért” járó elismerések

1./ Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola: Luczáné Kenyeres Mónika
Osztálytanítói feladatait lelkiismeretesen, magas színvonalon látja el, aktívan vesz részt az alsós munkaközösség rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában, valamint pályázati programok megvalósításában. Tanítványait szerető, tisztelő, nyugodt, kiegyensúlyozott egyéniség. Együttműködő kapcsolatot alakított ki pedagógustársaival és a szülőkkel. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti, nyitott az új nevelési-oktatási módszerek megismerése, kiemelt figyelmet fordít tanítványai digitális kompetenciáinak a fejlesztésére.

2./ Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola: Bálint Ágnes
Tehetséggondozó munkája kiváló, számtalan versenyre készíti fel tanulóit. Nagyon harmonikus kapcsolata van a gyerekekkel, szülőkkel egyaránt. Példájával nevel, építve a pozitív megerősítésre. Osztályának programjai mellett az iskolai szinten megvalósuló, a tanulók szabadidős elfoglaltságait szolgáló tevékenységek szervezésében is élen jár, napközis foglalkozásain játékos feladatokkal segíti a tananyag elsajátítását. Mindezek alapján a pedagógus közösség számára is értéket mutat teherbírásával, ötleteivel, személyiségével, nevelő munkájával.

3./ Szentesi Koszta József Általános Iskola: Egedi Krisztina
2001 óta dolgozik angol – német szakos tanárként az intézményben, angol nyelvből a járási munkaközösség vezetői feladatokat is ellátja. Osztályfőnöki munkáját nagy elhivatottsággal végzi, számtalan tartalmas programot szervezve építi osztálya közösségét. Tanulmányi versenyek szervezésének, pályázatok megvalósításának aktív közreműködője. Az intézmény testvériskolai kapcsolatainak magas szintű működtetésében kiemelkedő szerepet vállalt. Tanítványai évről évre járási, megyei és regionális szinten is kiemelkedő eredményeket érnek el idegen nyelvi versenyeken.

4./ Szentesi Koszta József Általános Iskola: Seres Katalin
1992 óta dolgozik tanítóként a Szentesi Koszta József Általános Iskolában, alsó tagozaton munkaközösség vezetői feladatokat is ellát. Az interaktív tábla és digitális eszközök tanórai felhasználásában kiemelkedő eredményeket ért el, tudását, tapasztalatát kollégáinak is átadja. Osztálya közösségét nagy odaadással építi, számtalan tartalmas programot szervezve a tanulóknak. Tanulmányi versenyek szervezésének, pályázatok megvalósításának aktív közreműködője. Tanítványai évről évre járási, megyei és regionális szinten is kiemelkedő eredményeket érnek el tanulmányi versenyeken.

5./ Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola: Vágó Veronika
Következetesen, lelkiismeteresen végzi munkáját. Az Oktatási Hivatal által meghirdetett XIII. és XIV. Országos Oboa Verseny döntőjébe jutottak növendékei, valamint a Csongrád Megyei Fafúvós Verseny díjazottjai lettek többen a nála tanuló oboások. Szentes város közművelődési életében is tevékenyen részt vesz. Tanári hangversenyeken kollégáival szívesen vállal szereplést, valamint különböző kulturális események rendszeres szereplője növendékeivel együtt.

6./ Horváth Mihály Gimnázium: Hauberger Anita
2003 óta az intézmény tanára, teljes intenzitássál tanítja mindkét szakját, a matematikát és az informatikát, heti 26 órában. A sikeres matematika érettségihez ezen órákon kívül, saját szabadidejében még külön foglalkozásokat is tart. Az emelt informatikára történő felkészítést is ő vezeti. A rendkívül sok munkának meg is van a gyümölcse a sikeres vizsgákkal. Tanítványaival jó kapcsolatokat ápol, mernek hozzá fordulni akár tantárgyi, akár személyes ügyekben is.

7./ Horváth Mihály Gimnázium: Varjúné Déló-Nagy Gabriella
2014 óta az intézmény tanára, matematikát és informatikát tanít. Megtartott óráin túl szabadidejében tart egyéni felkészítést is. 2017 óta az osztályfőnöki munkaközösség vezetője, ezirányú feladatait is óriási lendülettel, lelkiismeretesen, rendkívüli segítőkészséggel látja el. Nem csak kollégái és a saját osztályának tanulói, hanem bárki fordulhat hozzá kéréseivel, melyeket legjobb tudása szerint kezel. Az elmúlt rövid időszak alatt az iskola meghatározó tanáregyéniségévé vált.
8./ Nagymágocsi Hunyadi János Általános Iskola: Kajtár Jánosné
Több mint 30 éve, nagy szeretettel, megértéssel és igényességgel neveli alsós tanítványait. Rengeteg ötlettel, céltudatosan vezeti a gyerekeket az ismeretszerzés útján. Szakmai tudását folyamatosan fejleszti. Tanítványai eredményesen vesznek részt különböző versenyeken, az eredmények mögött rendszeres tehetséggondozó tevékenység, felkészítés rejlik. Nevelő-oktató munkája miatt a szülők szívesen választják tanító néniül gyermeküknek.

9./ Szegvári Forray Máté Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Magyar Nóra
Az intézmény közösségi programjainak szervezője, lebonyolítója, legyen az ügyességi játék felfestése a járdára, karácsonyi ajándékok készítése a vásárra, úszás órákon kísérő, nemzeti ünnepeken a műsor részét képező táncbetétek kivitelezése vagy az óvodások hívogatására készült Gergely-járás elnevezésű verses-éneklős műsor betanítása. Az Országos Honismereti Tanulmányi Versenyen öt tanítványa megyei, illetve országos 1-6. helyezéseket értek el. Diákjai különböző országos tánc fesztiválokon arany, ezüst minősítéseket szereznek és különdíjat kapnak.

10./ Fábiánsebestyéni Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola: Sebők Edit
8 éve dolgozik az intézményben tanítóként. Munkáját lelkiismeretesen végzi, az oktatás mellett mindig kiemelt figyelmet szentel a tanulók személyiségfejlesztésére is. Kreativitása és dinamizmusa kiemelkedő, az alsós munkaközösség aktív tagja. Munkája és intézménye iránti elhivatottsága példaértékű.

SZAKSZERVEZETI KITÜNTETÉSEK ÁTADÁSA

A kitüntetéseket átadta: Szobota Imréné a Pedagógusok Szakszervezetének városi és járási titkára

Eötvös József Emlékérmet kap
Takács Pál Sándor nyugdíjas pedagógus az Eötvös József Emlékérem bronz fokozatát kapja.
Csiziné Magyar Ildikó a Hódmezővásárhelyi SZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája pedagógusa az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.
Garainé Dombi Ildikó a Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola pedagógusa az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.
Farkasné Kovács Eszter nyugdíjas pedagógus az Eötvös József Emlékérem ezüst fokozatát kapja.

www.szentesimozaik.hu
Oktatás, tanulmányi hírek|36

Bővebben

Városi Elismerések átadása a Városi …

Írta: ekkor: 7 június 2019

Városi Elismerések átadása a Városi Pedagógusnapi Ünnepségen 2019 (3. rész)

2019. június 7-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Városi Pedagógusnapi ünnepséget.

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 251/2009.(XI.27.) Kt. számú határozatával megalapította a “Tehetséggondozás területén végzett kiemelkedő munkásságért” elismerést, melyet 2019-ben Horvát József, a Kiss Bálint Református Általános Iskola pedagógusának, és Nikov-Fórián Erika, a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény pedagógusának adományozott.

1./ Horvát József
1982-ben fizika-kémia szakos tanári diplomát szerzett a szegedi József Attila Tudományegyetemen. 1996 szeptembere óta tagja a Kiss Bálint Református Általános Iskola tantestületének. 2003-ban, a városban elsők között, szakvizsgázott Pedagógiai mérés és értékelés szakon a Szegedi Tudományegyetemen. Kiváló képességű, innovatív pedagógus. A tehetséggondozás területén hosszú évek óta kitűnő eredményekkel büszkélkedhet, intézményének eddigi legeredményesebb versenyfelkészítő pedagógusa. Jó érzékkel választja be „tehetséggondozó műhelyébe a legtehetségesebb, legkitartóbb tanulókat. Diákjai rendszeresen végeznek dobogós helyen a városi, megyei és országos kémia és matematika versenyeken (Curie Kémia Emlékverseny, LILA Vegyész, Hevesy György Kémiaverseny). Az idén öt tanulója jutott be a Hevesy György Kémiaverseny országos döntőjébe. Diákjaival sikerült megszerettetnie a természettudományokat, főként a kémiát, egyre többen kerülnek be kémia tagozatra a középiskolákban, akik közül sokan az egyetemeken folytatják természettudományi tanulmányaikat. Hetente egy-egy szakkört tart, de a versenyre készülő tanulókkal naponta gyakorolnak és kísérleteznek. Évente két-három alkalommal látványos kémiai kísérleti bemutatót szervez az alsóbb évfolyamoknak, hogy kedvet kapjanak a kémiatanuláshoz. Diákjai részt vesznek az iskolában rendezett Tudásvásár programon, amelyet a természettudományok valamint a kutatásalapú tanulás és tanítás népszerűsítése, támogatása céljából évente megszerveznek. Személyisége, szakmai tekintélye, nyitottsága, érdeklődése az új és korszerű iránt példaértékű.

2./ Nikov-Fórián Erika
1981-ben szerzett testnevelés-biológia szakos tanári diplomát a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1995-ben kezdte meg munkáját az intézményben testnevelő tanárként. Emellett folyamatosan lát el osztályfőnöki feladatokat, illetve négy éve a szakiskolai szakmai munkaközösség vezetője. A kezdetek óta kiemelt szerepet játszik pedagógiai munkásságában az egészséges életmódra nevelés, a különféle sportok alapjainak megismertetése, elsajátíttatása a sajátos nevelési igényű növendékek számára. Lelkiismeretes tehetséggondozó munkájának köszönhetően az elmúlt 24 évben hatalmasra nőtt az intézmény sportolói éremtáblázata. Növendékei atlétika, asztalitenisz, tenisz, kerékpár és floorball sportágakban sportolnak eredményesen. Több megyei, regionális és országos bajnok került ki az iskolából szorgalmas munkájának köszönhetően. Az egyes sportok alapjainak megtanítása mellett mindig fokozott figyelmet fordít a sport személyiségfejlesztő hatásainak a kihasználásra is. Megtanítja növendékeit a kitartásra, szorgalomra, arra, hogy tudjanak küzdeni a legnehezebb helyzetekben is, melynek utána a felnőtt életben is mindig nagy hasznát veszik.

A 24/2015. (X.12.) számú önkormányzati rendelet alapján a 2019. évi Pedagógusnap alkalmából „Kiemelkedő pedagógiai munkájáért” kitüntetésben részesülnek az alábbi pedagógusok:

1./ Szentesi Központi Óvoda – Kovács Sándorné
Munkájában megbízható, precíz, határozott személyiség, maximálisan terhelhető óvodapedagógus. Szakmája iránt elkötelezett, gyermekszerető, jól kommunikál a gyermekekkel és a szülőkkel egyaránt. Pedagógiai kommunikációjából jól látható a pedagógiai elmélet és a gyakorlat alapos ismerete. Gyermekvédelmi felelősi munkája során hitelesen közvetíti a pedagógus szerepet meghatározó sajátosságokat. A Belső Önértékelési Csoport vezetője. Önképzés és szervezett továbbképzések útján gazdagítja pedagógiai ismereteit, a tanultakat tudatosan beépíti saját pedagógiai gyakorlatába.

2./ Szentesi Felsőpárti Óvoda – Forgóné Borbás Klára
1991 szeptembere óta dolgozik a Rákóczi Utcai Óvodában, ahol a nevelőtestület megbecsült tagja. Kedves, barátságos, segítőkész egyéniség, aki személyes példával jár munkatársai előtt. Mindig fontos volt számára az önképzés, ezért az évek során folyamatosan tanfolyamokat végzett. Több főiskolai hallgató, illetve pályakezdő gyakornok mentori feladatait látta – látja el, bevezetve őket a mindennapi gyakorlati élet rejtelmeibe. Intézményi pályázatok, óvodai és városi rendezvények aktív részese. Évek óta tagja a Bárdos Lajos Vegyes karnak, illetve tagja volt az Óvónői kórusnak, az Óvodai néptánccsoportnak és bábcsoportnak.

3./ Szentesi Deák Ferenc Általános Iskola – Kissné Rózsavölgyi Tímea
Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök és könyvtáros tanári feladatokat ellátó pedagógus. Szaktárgyi és szakmódszertani felkészültsége kiemelkedő. Nyitott az új tanítási-tanulási módszerek iránt. A továbbképzéseken megszerzett tudását beépíti a mindennapi nevelő-oktató tevékenységébe, tanítványai számára élményszerű tanulást biztosít. Aktív tagja a nevelőtestületnek, rendszeresen kimagasló színvonalon szervezi meg és bonyolítja le a Megyei Mesemondó és a Területi Kazinczy Szépkiejtési Versenyt.

4./ Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola – Veres-Lakosné Hérány Mónika
Lelkiismeretes munkájával segíti az iskola pedagógusainak gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. A jelzések alapján mindig körültekintően méri fel a veszélyeztetettség okait és a jogszabályoknak megfelelően jár el. A Családsegítő központ felkérésére részt vesz az esetmegbeszéléseken. Szükség esetén családlátogatásra is elkíséri az osztályfőnököket. Szívén viseli minden szociálisan hátrányos helyzetű tanuló sorsát és lehetőségeinek megfelelően segíti is Őket. A szülőket mindig jó tanácsokkal látja el a problémáik megoldásához.

5./ Szentesi Koszta József Általános Iskola – Geráné Révész Gabriella
Fizikát, technikát és informatikát tanít, emellett a városi, járási kerékpáros és közlekedésbiztonsági versenyeket is ő szervezi és koordinálja, de akítv szerepet vállal a megyei, járási technika, számítástechnika, animációs versenyek szervezésében is. Szívügyének tekinti a fizika tantárgy oktatását, amelyhez magas szintű tehetséggondozó munkája kapcsolódik. Több tehetséggondozó és közlekedés – biztonsági pályázat megírásában és megvalósításában jelentős szerepet vállalt. A HH helyzetű és SNI tanulók körében esélyegyenlőségi mentorálást végez több tanév óta.

6./ Kiss Bálint Református Általános Iskola – Baranyiné Kósa Ágnes
Kiemelt érdeklődéssel és szakmai elköteleződéssel tekint a korai matematikaoktatásra, a gondolkodásfejlesztésre. Kiváló versenyeredményekkel büszkélkedhetnek tanítványai. Sikerrel neveli mind a tehetséges, mind a segítségre szoruló gyermekeket, elsők között próbálja ki a legújabb és leghatékonyabb tanulásszervezési módszereket és eszközöket. Szervezőkészsége, kreativitása átlagon felüli. Sok-sok emlékezetes iskolai program ötlete és szervezése fűződik a nevéhez. Számtalan pályázat megírásában és megvalósításában vett és vesz részt.

7/ Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda – Szilágyi Gyöngyi Zsuzsanna
Szakmai munkáját a tolerancia, jó szervezőkészség és folyamatos tenni akarás jellemzi. Gyógypedagógus végzettségét 2013-ban szerezte meg. Nevelésében következetes, tanításában igényes, pontos, a közösségért érzett felelősség hatja át mindennapi tevékenységét. Tehetséggondozó munkája kiemelkedő, tanítványai rendszeres résztvevői a városi, megyei és országos versenyeknek, de több alkalommal eljutott SNI tanulóival a szépíró verseny országos döntőjébe is. Empatikus személyiség, mindennapi tanítói munkájában türelmessége, személyes példamutatása a nevelés minden területén megmutatkozik.

8./ Szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola – Takács Gabriella
15 éve az intézmény kinevezett pedagógusa. Nagy elhivatottsággal és lelkiismeretesen végzi munkáját. Két növendékét is felvették zeneművészeti szakközépiskolába. Területi és megyei versenyek, találkozók résztvevői tanítványai, ahol mindig szép sikereket érnek el. Magas szintű szakmai munkája mellett Szentes város kulturális életében is jelen van. Tagja a Városi Fúvószenekarnak és rendszeres fellépője mind az iskolai, mind a városi rendezvényeknek.

9./ Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézménye – Kolozsvári Valéria
Óvónői és fejlesztő pedagógusi tudását 20 éve a kis ovisok lemaradásainak csökkentésében hasznosítja. Rendkívül jó munkatárs nemcsak közvetlen kollégái számára, de nagyon komolyan veszi a többségi pedagógusokkal való együttműködést is. Hiszi és vallja, hogy a gyerekek fejlődése csak akkor következik be, ha a pedagógus és szülő együtt ott tud állni a gyermek mellett. A gyerekek fejlesztése mellett ebben is próbál segíteni. Az ő szervezésében zajlott le a nagy sikerű MMM fesztivál, és a jövőben még nagyobb programok szervezése vár rá.

10./ Horváth Mihály Gimnázium – dr. Molnárné Kádár Marianna
1993. óta a Horváth Mihály Gimnázium tanára. Szaktanárként rendkívül alapos és lelkiismeretes felkészítő munkát végez a közép- és az emelt szintű érettségi vizsgákra, idejét és energiáját nem kímélve foglalkozik sokszor szabadidejében is a diákokkal. Osztályfőnökként mind nevelő munkája, mind a precíz gondoskodása közismert. Tanítványai kiválóan helyt állnak az egyetemi tanulmányaik során is. A gimnázium klasszikus, meghatározó tanáregyénisége.

11./ HSZC Boros Sámuel Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Vargáné Piti Szilvia
Folyamatosan képezi magát, szakmai felkészültsége kiváló. Mindig számíthatnak rá az iskolai feladatok ellátásában, rendezvényeik szervezésében és lebonyolításában. Nagyon sokat tesz azért, hogy diákjai az angol nyelvet megszeressék, több tanulót készít fel nyelvvizsgára, amelyet kiemelt feladataként kezel. Nemcsak a tantárgyához közvetlenül kapcsolódó feladatokban vállal szerepet, hanem új képzések bevezetésében mind szaktanárként, mind koordináló pedagógusként is részt vesz. Szervezi és lebonyolítja az idegen nyelvi civilizációs versenyt az iskolában.

12./ HSZC Zsoldos Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Csizini Magyar Ildikó
2000 óta tagja az intézmény tantestületének. Életvidám, aktivitása és nyughatatlan jókedve mindig a közösségi élet középpontjába helyezi, amit Ő mindig felelősségteljesen és örömmel vállal. A diákok fizikai fejlődése, vitalitásuk növelése, az aktív időtöltés iránti motiválása vezeti pedagógiai munkáját a kezdetektől. Számtalan iskolai és egyéni kupa, érem bizonyítja versenyeredményeit. Sportedzőként fáradhatatlanul támogatja a szentesi teniszezni vágyókat. Ő maga is versenyszerűen sportol, teniszezik.

13./ HSZC Pollák Antal Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája – Ágoston Csaba
A Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán szerezte alapdiplomáját 1989-ben. Az eltelt évek alatt hírközlés-űrtávközlés szakmérnöki, majd főiskolai szakközgazdász végzettséget és okleveles villamosmérnök végzettséget is szerzett. Oktatói munkája során nagy hangsúlyt fektet arra, hogy tanulói korszerű, alkalmazható szakmai tudást szerezzenek. Legtehetségesebb diákjai – lelkiismeretes felkészítésének köszönhetően – számos országos verseny döntőjébe bejutottak, ahol kitűnő teljesítményt nyújtottak. Ezek közül a legmagasabb színvonalúak: Országos Tudományos és Technikai Diákalkotó Kiállítás, MAVIR Mesterek Viadala, Simonyi Károly Elektrotechnikai Emlékverseny.

14./ Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Rigó Alajos Általános Iskola és Óvoda – Gila Ibolya
1989-ben szerezte meg óvónői diplomáját. 1990 óta tagja az intézmény tantestületének. Már a kezdetektől hatalmas kreativitás jellemezte, mely a művészetek, az alkotás iránti szeretetében nyilvánult meg. A napközis feladatok mellett kezdetben a rajz tantárgyat tanította a növendékei számára, több éve pedig rajz szakkört vezet. Felkészítő munkájának köszönhetően tanítványai több éve szép eredményeket érnek el a városi, megyei és országos rajzpályázatokon is. Mindennapi munkájának jelentősége abban mutatkozik meg, hogy sajátos nevelési igényű gyermekek számára megmutatja és megtanítja a művészet segítségével történő önkifejezés lehetőségeit, fontosságát.

www.szentesimozaik.hu
Oktatás, tanulmányi hírek|36

Bővebben

Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2019 (2. rész) …

Írta: ekkor: 7 június 2019

Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2019 (2. rész)

2019. június 7-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Városi Pedagógusnapi ünnepséget.

Az alábbi személyek vehették át az ünnepségen Pedagógus Szolgálati Emlékérmet, melyet a Magyar Köztársaság Emberi Erőforrás Minisztere nyugdíjba vonulásuk alkalmából adományozott:

1./ A Szentesi Központi Óvoda óvodapedagógusa, Varga-Köntös Judit részére
1977-ben, képesítés nélküli óvónőként kezdte pályafutását, Hódmezővásárhelyen, 1980-ban, a szarvasi Óvónőképző Főiskola elvégzése után került Szentesre. 1985-től a Köztársaság u-i Óvoda kollektíváját erősítette, majd munkája 1992-től /csaknem 20 éven át/ a Szent Anna utcai Óvodában teljesedett ki. Különös hangsúlyt fektetett a gyermekek mozgásfejlesztésére, az ének-zene, és a beszédfejlesztésre. Pályafutása során a munkájához szükséges szűkebb szakterületeken is fejlesztette tudását. 2000-ben ” Gyermek Aerobic”-ot végzett a budapesti ELTE-n, 2006-ban pedig nyelv és – beszédfejlesztő tanulmányokat folytatott a Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Karán. 2011-től dolgozott a Bocskai utcai Tagóvodában, majd a központi óvodák egyesítése után a Klauzál utcai Óvodában folytatta szakmai munkáját. Fontosnak tartotta a munkahelyi közösség egységét, az egymást segítő, tiszteletben tartó kollektívában folyó csapatmunkát. Munkatársaival nagyon megértő, toleráns, ötleteivel szívesen segítette mások munkáját. Több fiatal pályakezdő fejlődését segítve igyekezett – mentorként – hozzájárulni az óvodapedagógus utánpótlás neveléséhez.
40 éves példaértékű pedagógus munkássága elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

2./ A Szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola tanítója, Tihanyi Pál Istvánné részére
Tanítói oklevelét a Bajai Tanítóképző Főiskolán szerezte. Szakmai pályafutását 1979-ben kezdte harmadéves levelezős hallgatóként képesítés nélkül. Első munkahelye a Berekháti Általános Iskola volt, majd a diploma megszerzése után is ebben az iskolában folytatta munkáját egészen 1992-ig. Ekkor a Klauzál Gábor Általános Iskola akkori igazgatójának felkérésére került át az intézménybe. Öröm volt számára a tanítás. Tanítványaival az elmúlt évek alatt rendszeresen részt vett a városi helyesírási, mesemondó és szavaló versenyeken. A munkában töltött évek alatt több gyakorló pedagógusjelölt töltötte nála tanítási gyakorlatát. Mindig szerette az új feladatokat, kihívásokat, így szívesen próbált ki új tanítási módszereket, rendszeresen továbbképezve magát. A kor kihívásainak megfelelve, elvégezte a számítástechnika tanári szakot a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Pályafutása alatt mindvégig tagja volt az alsó tagozatos munkaközösségnek. Részt vett a helyi, a városi és a megyei versenyek szervezésében és lebonyolításában. Jó kapcsolat fenntartására törekedett a szülőkkel, tanácsokkal segítette őket a gyerekekkel kapcsolatos gondokat illetően.
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

3./ A Szentesi Koszta József Általános Iskola tanára, Kovács Ágnes Zsuzsanna részére
A Bajai Tanítóképző Főiskolán szerzett általános iskolai tanítói képesítést 1980-ban, majd 2008-ban a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán végzett angol nyelv és irodalom szakon. 1980 óta dolgozott a Szentesi Koszta József Általános Iskolában, az iskola alapító tagja. Közel három évtizeden keresztül kiváló tanítói munkájával segítette az iskola szakmai hírnevének megalapozását. 1986-ban a Tanító című folyóiratban publikált cikket. Színes, kreatív személyisége meghatározó volt a tantestületben, ötleteire, precíz munkájára mindig lehetett számítani szabadidős, vagy egyéb programok megszervezésében, lebonyolításában. Jelentős szerepe volt az iskola külföldi partneriskolai kapcsolatának kialakításában, ápolásában. 2000-ben az elsők között OKJ-s oktatási informatikus szakképesítést szerzett, mely tudást beépített a mindennapi oktatásba. Szakmai tudása magas színvonalú, tanítványai évek óta élmezőnyben végeztek a szentesi Horváth Mihály és a csongrádi Batsányi Gimnázium területi versenyén, valamint egyéb angol versenyeken.
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

4./ A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanítója, Piti Éva részére
1991-ben szerzett tanítói diplomát a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. Ettől az évtől dolgozik tanítóként a Kossuth Téri Általános Iskolában, majd jogutódjában a Kiss Bálint Református Általános Iskolában. 1996-tól néhány éven keresztül alsó tagozatos munkaközösség vezetőként tevékenykedett, szervezte és irányította az alsó tagozat szakmai munkáját. Az iskola pedagógiai programjának elkészítésével kapcsolatos feladatokban aktívan tevékenykedett. Igényes, szakmailag jól felkészült pedagógus. Egyike volt az iskola azon szakembereinek, akiknek meghatározó szerepük volt az iskola életében, munkájában. Bemutató tanításokon, nyílt órákon rendszeresen betekintést nyújtott az óráin folyó munkáról az érdeklődő szülőknek, pedagógusoknak. Számtalan emlékezetes ünnepség, iskolai program fűződik a nevéhez. Folyamatosan figyelemmel kísérte, és hasznos tanácsokkal segítette a pályakezdő pedagógusok munkáját. Az iskolai és városi tanulmányi és sportversenyeken eredményesen vettek részt tanítványai. A hátrányos helyzetű tanulókat mindig hihetetlen empátiával kezelte.
Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

5./ A Kiss Bálint Református Általános Iskola tanára, Pólya Sándor részére
1983-ban szerzett diplomát a Bánki Donát Műszaki Főiskolán. Pályafutását volt iskolájában kezdte szakoktatóként. 1996 szeptemberétől tagja a Kiss Bálint Református Általános Iskola tantestületének. 2000-ben technika szakos tanári diplomát szerzett a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Munkába állása óta technikát, informatikát, s mivel jelentős úszóedzői múlt áll mögötte, úszást tanít. Igényes, szakmailag jól felkészült pedagógus. Életútjával példázza a pedagógus magatartást, folyamatosan képzi magát, próbál megfelelni az elvárásoknak és kihívásoknak. Megbízható és népszerű osztályfőnök. A tanításon kívül is sok feladatot vállal, szakköröket és sportkört vezet, úszóversenyeket rendez iskolai és városi szinten. Elkötelezett híve és hiteles közvetítője, példaképe az egészséges életmódnak, a sportolásnak. Az úszás mellett a kerékpározás és a túrázás a legkedvesebb időtöltése, évtizedek óta rendszeres túrázó és hegymászó. Ő alapította a „Túrázók klubját”, s havonta egy-egy túrát szervez hazánk legszebb hegyvidékeire. Emellett gyakran szervez gyalogtúrákat is a környékre, ilyenek pl. a közkedvelt éjszakai Tisza-gát túrák, a Reformáció napi emléktúra stb. Diákjai eredményesen szerepeltek az informatika, közlekedési és technika versenyeken. Alapító tagja a Szentesi Delfin Egészségmegőrző Clubnak és szervezője az évente megrendezendő Nemzetközi Senior- és a Pedagógus Úszóversenynek.
Kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

6./ A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Ádorné Ruska Ella részére
Képesítés nélküli pedagógusként kezdett el dolgozni a szentesi Kisegítő Iskolában. 1978-ban a Bajai Tanítóképző Főiskolán szerezte meg tanítói diplomáját. Visszatérve szülővárosába, abba az iskolába jelentkezett tanítónak, ahol a szakmai gyakorlatát is végezte, a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola jogelődjébe, a Köztársaság Téri Általános Iskolába. 1978 óta, immár 40 éve örömmel tanítja olvasni, írni a legkisebbeket. Hosszú tanítói pályafutása alatt osztályfőnökként is bebizonyította, hogy a különböző szociális háttérből érkező tanulók közötti különbségek észrevehetetlenné válnak, ha a tanulókkal eltöltött idő élményként marad meg tanítványaiban. Oktató-nevelő munkáját magasra tett mérce alapján precizitással, aprólékossággal, és nagy-nagy szeretettel végezte. Házi, térségi, megyei és országos szavaló- és mesemondó versenyeken tanulói mindig előkelő helyezéseket értek el. Következetes, kitartó és színvonalas nevelőmunkája, valamint elkötelezett vallásos élete mintaként szolgál és szolgált az iskolai közösség számára.
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

7./ A Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda pedagógusa, Kálmán Györgyné részére
Tanítói diplomáját a debreceni Tanítóképző Főiskola nappali tagozatán szerezte meg 1979-ben. Először a Deák Ferenc Általános Iskolában, majd 1986-tól a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola jogelődjében, a Köztársaság Téri Általános Iskolában kezdett el dolgozni. Oktató-nevelő munkáját mindig az igényesség jellemezte, szorgalmas, lelkiismeretes pedagógus. Tanulói jól neveltek, magatartásukon látható a következetes nevelői hatás. A magyar nyelv tanításában a szép magyar beszéd, az érthető szövegmondás, nyelvünk szépségének szeretete került előtérbe. Sikeres pedagógiai tevékenységét jellemzi, hogy tanítványai közül sokan szereztek dobogós helyezéseket a városi, megyei és országos versenyeken. Szakmai munkájára jellemző a nyitottság, a tolerancia és a jó szervezőkészség. Kimagasló kézügyessége, kreativitása a csoport esztétikumán és a gyerekek rajzkészségén is meglátszott. Arra törekedett, hogy érdekes, új, ötletes módszereivel minél jobban felkeltse tanítványai figyelmét és érdeklődését.
40 éves kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

8./ Dr. Tóthné Ferenczi Etelka, a Terney Béla Kollégium nevelőtanára részére
Diplomáját 1980-ban Marosvásárhelyen szerezte, román-magyar nyelv- és irodalom szakon. Pályafutását egy moldvai általános iskolában kezdte, majd 1982-ben áttelepült Magyarországra. Először műszaki rajzolóként dolgozott, majd a mai Koszta József Általános Iskolában tanított. 1984-től immár 35 éve, a Terney Béla Kollégium nevelőtanáraként folytatta pedagógiai tevékenységét. Munkájában nagy jelentőséggel bír szerteágazó tudása, hiszen a kollégiumban töltött évek alatt folyamatosan képezte magát, így 1999-ben oktatási informatikus felsőfokú szakképesítést szerzett. Szakmai felkészültségének és sokrétű tapasztalatának megfelelően irányítja a rábízott tanulói csoportokat. Pedagógiai munkáját áthatja a gyermekek iránti szeretet és az elhivatottság. Feladatait lelkiismeretesen és színvonalasan látja el. Szabadidős tevékenységek és rendezvények szervezésében és lebonyolításában aktívan részt vállal. Diákjai és kollégái minden körülmények között számíthatnak támogatására, segítőkészségére.
Több évtizedes kimagasló pedagógiai munkája elismeréseként nyugdíjba vonulása alkalmából kapja meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet.

www.szentesimozaik.hu
Oktatás, tanulmányi hírek|36

Bővebben

Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2019 (1. rész) …

Írta: ekkor: 7 június 2019

Városi Pedagógusnapi Ünnepség 2019 (1. rész)

2019. június 7-én a Megyeháza Konferencia és Kulturális Központban rendezte meg Szentes Város Önkormányzata és a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ a Városi Pedagógusnapi ünnepséget.
Az alábbi személyek vehették át az ünnepségen díszdiplomájukat:
1./ Antal Istvánné sz. Békési Aranka (vas díszoklevél)
1954-ben szerezte meg orosz nyelv és irodalom szakos tanári oklevelét a Szegedi Pedagógiai Főiskolán. Gyakorló éveit Zákányszéken és Csorván töltötte. Pályáját a Mórahalmi Általános Iskolában kezdte, ahol az 1955/56-os tanévben tanított. 1957-71-ig az Árpádhalmi Általános Iskolában, majd 1972-től 1987-ben történő nyugdíjba vonulásáig a Deák Ferenc Általános Iskolában nevelte, oktatta a diákokat.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Antal Istvánnénak vas díszoklevelet adományozott, melyet későbbiekben fog átvenni.

2./ Böszörményi Istvánné sz. Horváth Rózsa (vas díszoklevél)
1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1954 júliusától az I. sz. Óvodában kezdte meg munkáját. Az óvoda a 60-as évek elején életveszélyessé vált, így az új épület elkészültéig a IV. sz. Villogó utcai Óvodában dolgozott. A mai Szent Anna Utcai Óvodából ment nyugdíjba. Szakmai tudását továbbképzésekkel bővítette, 2 éves módszertani továbbképzést is elvégzett. Több alkalommal nyári gyakorlatra küldött óvónő-jelöltekkel is foglalkozott. 1991-ben nyugdíjba vonult, de még 2 évet továbbdolgozott.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Böszörményi Istvánnénak vas díszoklevelet adományozott, melyet későbbiekben fog átvenni.

3./ Dancsó János (vas díszoklevél)
1954-ben a Szegedi Állami Pedagógiai Főiskolán szerezte meg matematika- kémia szakos általános iskolai tanári oklevelét. Pályafutását 1953-ban kezdte a Kiskőrösi Általános Iskolában tanárjelöltként, majd 1954. augusztus 1-től a Köztársaság Téri Általános Iskolában tanított 1994-ig, de nyugdíjasként évekig tovább dolgozott, matematika szakkört vezetett, ahol a tehetséggondozást ápolta. 1955-től – több mint 20 éven keresztül – a városi kémia munkaközösség vezetője volt, részt vett az új kémiai tanítás előkészítésében. Tanítványai országos versenyeken is részt vettek, ahol szép eredményeket értek el. Pedagógiai munkája elismeréseként kémia tanításáért a Hevesy György, matematika tanításáért „Beke Manó” Emlékérmet kapott. 2016-ban Szentes Város Díszpolgára lett.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Dancsó Jánosnak vas díszoklevelet adományozott.

4./ Faragó Péter Pálné sz. Bujdosó Mária (vas díszoklevél)
1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. Az 1953/54-es tanévben a hódmezővásárhelyi Pál Utcai Óvodában kezdett el dolgozni. 1954-ben egy rövid ideig a szentesi dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvodában idény napközi vezetőként tevékenykedett, majd 5 évig vezető óvónőként a Szegvár-kórógyszentgyörgyi napköziotthonos óvodában, 1959-60. októberéig a Zirci Állami Óvodában óvónőként dolgozott. Csaknem 2 évig a derekegyházi Óvodában vezető óvónőként, 1962–64-ig az Árpád Utcai Óvodában beosztott óvónőként, 1964-től közel 25 évig a dr. Mátéffy Ferenc Utcai Óvoda vezető óvónőjeként dolgozott 1989-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Faragó Péter Pálnénak vas díszoklevelet adományozott.

5./ Turai József (vas díszoklevél)
1954-ben a Szegedi Állami Tanítóképzőben szerezte meg tanítói oklevelét. 1953. július 1-jétől, mint gyakorló éves tanító munkába állt Mezőberény tanyasi iskolájában és 1955-ig összevont 1-8 osztályban tanított. 1957–1965-ig a Felsőbordányi Iskolánál összevont 5-8 osztályt vezetett. 1965. augusztus 1-től 1972-ig igazgatói munkakörben dolgozott a tolna megyei Kéty településen az iskola összevonásáig. 1972–79-ig Mórágyon tanított 5-8 osztályban fizikát, történelmet, testnevelést. 1979-től 1995-ig, nyugdíjazásáig a Szentes-Magyartési Általános Iskola 5-8 összevont osztályának volt vezetője. Pedagógiai munkája fontos területének tekintette az iskolai színjátszó csoporttal végzett tevékenységet. A magyartési Móra Ferenc Klubkönyvtár vezetőjeként 1979-től 1997-ig szervezte a TIT előadásokat, a könyvtár tevékenységét és a klub munkát.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Turai Józsefnek vas díszoklevelet adományozott.

6./ Vörös Jánosné sz. Horváth Mária (vas díszoklevél)
1954-ben a hódmezővásárhelyi Állami Óvónőképzőben szerezte meg óvónői oklevelét. 1950 májusától 1953 novemberéig a Damjanich Utcai Óvodában, a hódmezővásárhelyi Malom Utcai Óvodában, majd újból a Damjanich Utcai Óvodában dolgozott óvónőjelöltként. 1953 novemberétől közel 32 évig, 1985-ös nyugdíjba vonulásáig az Árpád Utcai Óvoda vezető óvónője volt. Ezt követően még 7 évig a nagytőkei Óvodában dolgozott vezető óvónőként.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Vörös Jánosnénak vas díszoklevelet adományozott.

7./ Bihari József (gyémánt díszoklevél)
1959-ben a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg biológia-földrajz szakos általános iskolai tanári oklevelét. A szegvári Központi Általános Iskolában helyezkedett el, először beosztott nevelőként, majd 8 tanéven keresztül igazgatóhelyettesként, ezt követően 1975-ig igazgatóként dolgozott. 1976-tól a Szegvár Nagyközségi Tanácsnál közművelődési előadó, ezt követően a Szentes Járási Hivatal Művelődésügyi Osztályának tanulmányi felügyelője volt. A Hivatal megszűnése után a szentesi Terney Béla Középiskolai Kollégiumban nevelőtanárként dolgozott 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Bihari Józsefnek gyémánt díszoklevelet adományozott.

8./ Haskó Mihály (gyémánt díszoklevél)
1959-ben a Szarvasi Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a békéssámsoni Általános Iskolában töltötte, ezt követően 18 évig a kondorosi Általános Iskolában tanított. Közben levelező hallgatóként 1967-ben a Szegedi Tanárképző Főiskolán földrajz-rajz szakos tanári oklevelet szerzett. 1977-től a szentesi Damjanich utcai általános iskolában tanított. Ezt követően 1994-ig, nyugdíjba vonulásáig a Deák Ferenc Általános Iskolában dolgozott.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Haskó Mihálynak gyémánt díszoklevelet adományozott, melyet később fog átvenni.

9./ Kádár Mária /gyémánt díszoklevél)
1959-ben szerezte meg óvónői oklevelét az Állami Óvónőképzőben Kalocsán. Először Derekegyházán dolgozott, majd Eperjesre helyezték át egy csoportos óvoda megszervezésére és vezetésére. 1964-ben került a szentesi Árpád utcai Óvodába, ahol 1970-ig beosztott óvónőként dolgozott. Közben 1967-ben a Szarvasi Óvónőképző Intézetben gyakorló óvodai óvónői vizsgát is tett. 1970-ben az abban az évben megnyíló Kontaktai Óvodában kapott vezető-helyettesi állást. 7 évvel később elvállalta az akkor épülő Hámán Kató lakótelepi óvoda vezetését, amit 16 éven keresztül vezetett. Ezt követően további 3 évig beosztott óvónőként dolgozott 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara Kádár Máriának gyémánt díszoklevelet adományozott.

10./ Komjáti Sándorné sz. Keresztes Éva (gyémánt díszoklevél)
1959-ben szerezte meg magyar-német szakos középiskolai tanári oklevelét a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Még abban az évben elkezdett tanítani a hatvani Bajza József Gimnáziumban. Családi okból került Szentesre a Horváth Mihály Gimnáziumba, ahol osztályfőnökként, és munkaközösség-vezetőként is tevékenykedett. 1996-ban vonult nyugdíjba, de utána is még évekig tanított és vállal ma is óraadói munkát.
Jogutód intézményként a Debreceni Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Komjáti Sándornénak gyémánt díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

11./ Nagypál János /gyémánt díszoklevél)
1959-ben a szegedi József Attila Állami Tanítóképzőben szerezte meg általános iskolai tanítói oklevelét. Gyakorló évét a derekegyházi-tompaháti Általános Iskolában töltötte. Ezt követően Cserebökény-Belsőecserben, majd Cserebökény-Terehalmon összevont osztályokat tanított. 1972-ben levelező tagozaton a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán fizika szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. 1973-tól a Deák Ferenc Általános Iskolában napköziben és alsó tagozaton dolgozott. 1984-től az újonnan megnyílt Klauzál Gábor Általános Iskolában fizikát és technikát tanított 16 évig. 2000-ben vonult nyugdíjba.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Nagypál Jánosnak gyémánt díszoklevelet adományozott.

12./ Papdi Antalné sz. Jaksa Eszter (gyémánt díszoklevél)
1959-ben a Szegedi Pedagógiai Főiskolán szerezte meg magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelét. Először a fábiánsebestyéni, majd a csanyteleki, ezt követően 1964-től a szentesi Köztársaság téri Általános Iskolában dolgozott. Több éven keresztül az iskola magyar-történelem szakos tanárainak munkaközösségét vezette, továbbá a városi munkaközösség szakmai munkáját is irányította. Munkaközösségi foglalkozásokon bemutató órákat tartott. Sok éven keresztül a tanárképző főiskola gyakorlósainak munkáját is segítette. 1992-ben vonult nyugdíjba.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Papdi Antalnénak gyémánt díszoklevelet adományozott.

13/. Csorba László Pálné sz. Bikádi Erzsébet (arany díszoklevél)
1965-ben kezdte pedagógusi pályáját az Eperjesi Általános Iskolában, ahol képesítés nélküli nevelőként dolgozott 1969-ig, magyar-orosz szakos általános iskolai tanári oklevele megszerzéséig. Az orosz szakot később átképzéssel németre váltotta, melyet nyugdíjba vonulásáig tanított. 1972-ben került Szentesre a Deák Ferenc Általános Iskolába, és nyugdíjazásáig ott is tanított. Hosszú éveken át osztályfőnök volt, csapatvezetőként vándortáborokat szervezett és vezetett nyaranta. 2001-től igazgatóhelyettesként dolgozott. Tanítási óráin nagy figyelmet fordított a tanulók egyéni képességeinek megfelelő differenciált foglalkoztatására. Tanítványai kiemelkedő eredményeket értek el vers és prózamondó, valamint Kazinczy versenyeken. Évekig szervezte az iskolák közti német szépkiejtési versenyt és az iskola angol és erdélyi kapcsolatait. 2008-ban vonult nyugdíjba.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Csorba László Pálnénak arany díszoklevelet adományozott.

14./ dr. Kása Sándorné sz. Katona Mariann (arany díszoklevél)
1969-ben szerezte meg óvónői oklevelét a Szarvasi Óvónőképzőben. 1973-tól a dr. Mátéffy Ferenc utcai Óvodában dolgozott óvónőként, majd tagóvodavezetői feladatokat is ellátott 2007-es nyugdíjazásáig. Feladatai sikeréhez hozzájárult egy stabil nevelőtestület, mely segítségével a 3-6 éves korosztály készségeit, képességeit fejlesztették. Pedagógiai témájú továbbképzéseken, szakmai munkaközösségekben rendszeresen részt vett. Gyakorlatvezetőként a Szarvasi Óvónőképző Főiskola hallgatóinak gyakorlati munkáját irányította. Sikeres pályázatokat írt, mely által eszközkészletüket bővítették.
Jogutód intézményként a Gál Ferenc Főiskola Pedagógiai Kara dr. Kása Sándornénak arany díszoklevelet adományozott.

15./ Matkócsik Pál Ferenc (arany díszoklevél)
1967-ben Szentesen gyakornoki, majd tanítói állást kapott. 1969-ben a diploma megszerzését követően általános iskolai orosz-testnevelés szakos tanárrá nevezték ki. A sport szeretetére és a nyelvismeret fontosságára nevelte és oktatta tanítványait 1967-1980-ig a Berekháti Általános Iskolában, óraadóként 1972-ben a Köztársaság téri Általános Iskolában, valamint 1972-től 1974-ig a Mezőgazdasági Szakközépiskolában, majd 1989-ben a Kossuth téri Általános Iskolában. 1989-től a Koszta József Általános Iskola tanára lett. Az 1979/80-as tanévben Szentes, Csongrád és a járás testnevelési szakfelügyelője, valamint 1985-ig Szentes Városi Diáksport elnöke volt. Csongrád Megye Sportjáért kitüntetést kapott. Az iskolai oktatás kereteiből kilépve városi szinten is közösségszervező, ismeretterjesztő, oktató munkát folytatott. Jelenleg is aktív nyugdíjas életet él, a Szentesi Vendégszeretet Egyesület elnökeként.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Matkócsik Pál Ferencnek arany díszoklevelet adományozott.

16./ Takács Pál Sándor (arany díszoklevél)
1969-ben szerezte meg a Szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán orosz-történelem szakos középiskolai tanári diplomáját, majd 2001-ben közoktatás vezetői szakos másoddiplomáját. 1968-tól dolgozik az oktatás területén. Tanított a Deák Ferenc, a Köztársaság téri, a Petőfi Sándor majd a Hámán Kató Általános Iskolában. Utóbbi helyen igazgatóhelyettesként is tevékenykedett. 1989–1992-ig a Terney Béla Középiskolai Kollégium nevelőtanáraként, 2002-ig igazgatóhelyetteseként, 2002-től 2005. január 31-ig igazgatóként dolgozott. 2005-ben címzetes igazgatói címet kapott. Eddigi életútja során – bármilyen beosztásban tevékenykedett is – sokat tett az ifjúság neveléséért. A kollégium világa meghatározóvá vált életében. Fontos volt számára a diákok szeretete, a nevelőtanárok tisztelete, önállóságuk támogatása, a színes kollégiumi élet szorgalmazása. Vezetői munkásságát a felkészültség, a tudatosság, az igényesség jellemezte. Igazgatóként sokat tett a kollégiumban folyó nevelői munka minőségi színvonalának emeléséért. Nyugdíjazása után sem szakadt el a kollégiumtól. Véleményével, tanácsaival, konkrét feladatvállalásaival éltetője maradt a kialakított hagyományok továbbvitelének.
Jogutód intézményként a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Takács Pál Sándornak arany díszoklevelet adományoz, melyet az egyetem tanévnyitó ünnepségén fog átvenni.

www.szentesimozaik.hu
Oktatás, tanulmányi hírek|36

Bővebben

Hány tő virág került a virágkönyvbe? …

Írta: ekkor: 7 június 2019

Hány tő virág került a virágkönyvbe? (játék)

Kinyílt a Virágkönyv Szentesen

Kinyílt, ill. helyére került Szentesen a Virág Könyv, amely a Kossuth utcán található a Városi Könyvtár szomszédságában a Koszta téren.

A könyvbe az aktuális évszámot (2019) ültették be virágból a Városellátó munkatársai.

Ön szerint hány tő virág került a könyvbe elültetve???

Kommentben várjuk a tippeket és páros mozijegyet nyerhet!!!

Segítségül egy pár kép az ültetés utáni pillanatokból!

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29

Bővebben

Gémes Lászlót jelölik polgármester jelöltnek …

Írta: ekkor: 7 június 2019

Gémes Lászlót jelölik polgármester jelöltnek Szentesen

2019. június 7-én Farkas Sándor országgyűlési-képviselő jelentette be a sajtó munkatársainak, hogy a FIDESZ szentesi csoportja Gémes László mellett teszi le voksát, hogy ő induljon a polgármesteri címért Szentesen.

Megkérdeztük, hogy Gémes László megválasztása esetén Szentesre fog-e költözni, mely kérdés sokakat foglalkoztat. Valljuk be, hogy volt olyan választási jelölt nem is olyan régen, aki azzal kampányolt, hogy Szentesre költözik ha megválasztják, de ez nem hatotta meg a választópolgárokat.

A videó végén az általunk feltett kérdésre meghallgathatja Gémes László válaszát!

www.szentesimozaik.hu
Politika|38

Bővebben

Videóklip a Magyar – Amerikai hadgyakorlatról …

Írta: ekkor: 6 június 2019

Videóklip a Magyar – Amerikai hadgyakorlatról

2019. május 31-én kezdődött ünnepélyes keretek között a „SZENTES AXE 2019” elnevezésű magyar – amerikai hadgyakorlat Szentesen és vonzáskörnyezetében, mely 2019. június 12-ig tart.

A gyakorlatban a Magyar Honvédség 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, a Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ, az Amerikai Egyesült Államok részéről a 18th Military Police Brigade állománya vesz részt.

Az alábbi klip ízelítőt ad a gyakorlat mindennapjaiból!

www.szentesimozaik.hu
Videók|40

Bővebben

A Kihívás Napján meridián torna Szentesen …

Írta: ekkor: 28 május 2019

A Kihívás Napján meridián torna Szentesen

2019. május 29-én a Kihívás Napján meridián tornára várnak minden érdeklődőt. Korán reggel 6 óra 15 perckor a Hősök erdejében majd 17 órakor a Dózsa-ház mellett Kurca parton!

Egy előadást is figyelmükben ajánljuk a téma iránt érdeklődőknek:
Kincs a kezünkben: avagy hogyan élhetünk egészségesen meridián tornagyakorlatokkal? – címmel tart előadást Eőry Emese Oriental medical doctor – hagyományos kínai orvos, ápoló, természetgyógyász.

Időpont: 2019. június 02-án, vasárnap délután 15 órakor
Helyszín: a Szentes Gondozási Központ nagyterme, Szentes, Horváth Mihály u. 10.

www.szentesimozaik.hu
Egyéb előadások|28

Bővebben

ActiveGirls workshop Szentesen …

Írta: ekkor: 28 május 2019

ActiveGirls workshop Szentesen

Két napos szakmai workshop lesz Szentesen a „Lányok sporttevékenységének és testmozgásának támogatása (ActiveGirls)” címmel.
Szemléletmódváltás a 7-15 éves lányok sporttevékenységében Workshop testnevelő tanároknak és edzőknek.
A szakemberek olyan kérdésekre keresik a választ, hogy:
• Miben különbözik a lányok és a fiúk sporttevékenysége?
• Hogyan segíthetjük a lányok sporttevékenységét?
• Mit szeretnének a lányok csinálni?
• Mi az igazi kihívás?
• Kit vagy mit kell legyőzni?
• Tanulás vagy sportolás?
• Motiváció és pozitív szerepek.

Időpont: 2019. június 1-2.

Helyszín:
1. nap – Szentes Szecessziós Ház, Szentes, Petőfi u. 2.
2. nap – Dr. Papp László Városi Sportcsarnok, Szentes, Jövendő u. 1.

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Önkormányzati hírek|30
Egyéb sport|35

Bővebben

Hősök napi megemlékezés Szentesen …

Írta: ekkor: 27 május 2019

Hősök napi megemlékezés Szentesen

A Hősök Napja tiszteletére rendezett megemlékezést tartottak 2019. május 27-én az I. és a II. világháborús emlékműveknél.

A világháborús emlékműveknél elhelyezték virágaikat, koszorúikat és mécseseiket a város önkormányzatának, a járási hivatal és a fegyveres és rendvédelmi testületek vezetői, a pártok képviselői, valamint az áldozatok rokonai, és ismerősei.

Az I. világháborús emlékműnél a Kiss Bálint Református Általános Iskola tanulóinak műsorát láthattuk.

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Önkormányzati hírek|30

Bővebben

Fúvószenekari hangverseny és megemlékezés …

Írta: ekkor: 26 május 2019

Fúvószenekari hangverseny és megemlékezés

A XXVI. Egyházzenei találkozó keretein belül hallhattuk a Szentes Város Fúvószenekarának hangversenyét 2019. május 26-án vasárnap.

A Református Nagytemplomban megrendezett hangversenyen a zenekar Várkonyiné Mihály Erna és Lévai György vezénylésével adták elő az alábbi darabokat:
1. Cserneckij: Budapest bevétele – induló
2. Adele Adkins and Greg Kurstin – Michael Brown: Hello
3. Ted Huggens: Chorale for Trombone and Band – Szóló: Pakó Attila – harsona
4. Jules Levy: Grand Russian Fantasia – Szóló: Takács Gabriella – piccolo
5. Ennio Morricone: Gabriel’s Oboe – Szóló: Vágó Veronika – oboa
6. Alfred Reed: Ode for Trumpet – Szóló: Rácz József – trombita
7. Jeff Porcaro – Jerry Davis: Africa
8. Szenes Iván – Hofi Géza – Malek Miklós: Söprik az utcát – Szóló: Pintér Borbála – szaxofon
9. Svéd népdal: Bred diva vida vingar (esti dal)
Műsorközlő: Kocsis Györgyi

A hangverseny végén megemlékeztek az elhuny zenésztársakról a református templomkertben elhelyezett kopjafánál. Dragon Lajos zenekari tag emlékezett vissza azokra, akik már nincsenek közöttünk.

Szerencsére az elmúlt egy esztendőben nem került fel újabb név a kopjafán elhelyezett táblára, de ez nem azt jelenti, hogy nincs kire emlékezni – fogalmazott beszédében, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit, virágait, mécseseit.

www.szentesimozaik.hu
Koncert|32
Hírek|29

Bővebben

Döntetlen az első mérkőzésen – nem dőlt el …

Írta: ekkor: 26 május 2019

Döntetlen az első mérkőzésen – nem dőlt el semmi!

2019. május 25-én rendezték Szentesen a leány serdülő országos bajnokság első fordulóját, melyben a Yordo Szentes az UVSE csapatát fogadta a szentesi uszodában.

A mérkőzés elején kedves búcsút vett a szakvezetés nevében dr. Dömsödi József, aki Győri Eszter munkáját köszönte meg egy csokor virággal.

A következő szezonban már másik edzővel folytatja a küzdelmeket a csapat, de a döntőt ez nem befolyásolta.

Elég erősen kezdett az UVSE így a lányoknak folyamatosan küzdeni kellett a felzárkózásért. A mérkőzést látva hatalmas bravúrt hajtottak végre a szentesi lányok, mert végig partiban voltak.

Ehhez a sikerhez hozzájárult Dömsödi Dalma 5 góllal, Mácsai Eszter 2 góllal, Bocskay Edit Édua és Tóth Fruzsina 1-1 góllal. Gratulálunk, hogy nem veszett el a remény, így a döntő második mérkőzésére marad a döntés, amely május 26-án 18.30-kor kezdődik a budapesti Hajós Alfréd uszodában. Hajrá Szentes!

www.szentesimozaik.hu
Vízisportok|23

Bővebben

7-1-re nyertük a párharcot …

Írta: ekkor: 1 május 2019

7-1-re nyertük a párharcot

A kiélezett mérkőzést 12–11-re, a párharcot 7–1-re nyertük meg a Szombathely ellen a férfi OB I-ben, így a Pécs–Tatabánya győztesével játszhatunk majd a kilencedik pozícióért.

Metalcom Szentes–Szombathely 12–11 (2–2, 4–4, 3–3, 3–2)

Férfi vízilabda OB I, 9-12. helyért, 3. mérkőzés

Pellei Csaba: – Nagyon nehéz meccs volt, mert egy felszabadult Szombathellyel találkoztunk. Ők már elérték a céljukat azzal, hogy bejutottak a legjobb tizenkét csapat közé. Ma mi csak veszíthettünk, mert megnyertük az alsóházat, ezt kellett megőriznünk. Sikerült, ezért nagyon büszke vagyok a csapatomra, amely kilenc szentesi származású játékossal nyerte meg a mai mérkőzést, ami külön boldogság. Gratulálok a srácoknak!

Az egyik fél hetedik pontjáig tartó párharc végeredménye: 7–1 a Szentesnek.

www.szentesimozaik.hu
Vízisportok|23

Bővebben

Rendkívüli ülésen tárgyalhatják újra a …

Írta: ekkor: 1 május 2019

Rendkívüli ülésen tárgyalhatják újra a kulturális intézmények összevonását

A szentesi képviselők idén januári rendes ülésükön találkoztak először a Szentesi Művelődési Központnak a Koszta József Múzeumba való beolvasztásával. Emellett több érv is szól. Többszöri pályáztatás ellenére sem sikerült megfelelő vezetőt találni a Művelődési Központ élére, ezen kívül más személyi változások is történtek az intézményben, amik megnehezítik a mindennapos működést és a színvonal megőrzését.

A hamarosan elkészülő színház miatt is szükségessé vált ennek megoldása, ezért egy integrált közművelődési intézményben látták a megoldást.

Nem először merült fel a változtatás gondolata.

Az előző ciklusokban is történtek kísérletek a helyi közművelődés megreformálására, és az akkori képviselőknek is az volt a véleményük (pl. 2011. januári és márciusi üléseken is téma volt), hogy a kulturális szokások megváltozása miatt hathatós intézkedésre van szükség.

A változás és változtatás fontosságát támasztotta alá Szentes Ifjúsági Koncepciója, melyből egyértelműen látszott, hogy a kiküldött 2841 kérdőív kitöltésével a fiatalság véleménye alapján is gyökeres változásra van szükség.

A Koncepció tárgyalásakor a testületi-üléseken szóba került, hogy a kulturális intézményeknek nem versenyezniük kellene egymással, hanem mindenkinek a maga területén a legjobbat alkotni (Dr. Demeter Attila). Ugyanakkor mára arra ösztönzik a közművelődési intézményeket, hogy fogjanak össze, egyesítsék erőforrásaikat.

Az Ifjúsági koncepciót 2017 februárjában fogadta el a testület, melyben kiemelték a fiatalok véleményének megismerésének fontosságát. Kinyilvánították továbbá, hogy szeretnék, ha megmaradna ez a fajta kapcsolattartás a város fiatalságával. (A testületi jegyzőkönyv: http://www.szentesinfo.hu/testulet/2017/2/07.htm)

Az Ifjúsági koncepció letölthető anyaga: http://www.szentesinfo.hu/testulet/2017/2/eloterjesztes/ifjusagi_koncepcio.pdf

Érdemes átnézni!

A statisztikai adatokból sok minden kiderül, többek között az is, milyen irányba kell elképzelnünk a fejlődést. Míg egy évtizeddel ezelőtt Skate Parkot szerettek volna a fiatalok (melyet sikerült is megvalósítani), mára teljesen eltűnt az a réteg, mert felnőttek azok a fiatalok.

A legutóbbi télbúcsúztató karneválom pedig már a legújabb őrületbe tekinthettünk be: a virtuális világba.

Nem egyszerű a kérdés megoldása, melyet május 8-án újratárgyal a testület, mert a polgármester élt vétójogával.

Mi lesz?
Hamarosan kiderül.
Dönt róla a képviselő-testület, de tény, hogy az eddigi működésen változtatni kell.

Bővebben

Molnár Dixieland Band …

Írta: ekkor: 1 május 2019

Molnár Dixieland Band

Már-már hagyomány a Hangversenyközpont zenei sorozatában, hogyha tavasz, akkor elmaradhatatlan a dixie koncert.
Május 10-én, pénteken ismét városunkban köszönthetjük a műfaj egyik jeles hazai képviselőjét, a Molnár Dixieland Bandet és különleges vendégüket, Lázár István trombitás, énekest.

www.szentesimozaik.hu
Programajánló|17
Koncert|32

Bővebben

Emléktábát avattak a száz évvel ezelőtt …

Írta: ekkor: 1 május 2019

Emléktábát avattak a száz évvel ezelőtt kivégezett dr. Kiss Béla emlékére

Száz éve végezték ki a kommunisták dr. Kiss Bélát, Szentes egykori főjegyzőjét és alpolgármesterét. A város most sokéves adósságának eleget téve állított emlékének táblát a Városházán, melyet halálának századik évfordulóján avattak fel Szentesen.

Az akkori eseményeket dr. Sztantics Csaba, a helyi önkormányzat jegyzője elevenítette fel.

——————
1919 áprilisában megindult román ellenforradalmi csapatokkal szemben álló Vörös Hadsereg egységei a túlerő nyomására harcolva vonultak vissza a demarkációs vonaltól a Tisza mögé. Április 25-én Münnich Ferencnek, a 6. hadosztály katonai és politikai biztosának rendelete a várost hadműveleti területté nyilvánította.

A proletárdiktatúra szentesi eseményeinek utolsó mozzanata a város anyagi, katonai kiürítése volt, melyet a Molnár István vezette kb. 200 fős különítmény (tagjai között kb. 150 vörösőr és 10-12 Lenin-fiú is volt, valamint a Blandl-féle különítmény kb. 30 tagja) hajtott végre. Április 27-én Molnár utasítására 37, majd április 28-án még 6 vagyonos szentesi túszt szedtek össze és vagoníroztak be, köztük dr. Kiss Béla volt főjegyzőt és dr. Négyesi Imrét, aki a polgármesteri teendőket látta el.

A túszok élete attól függött, hogy a város vezetése végrehajtja-e a különítmény vezetőjének a város kiürítésére vonatkozó rendeleteit. A különítmény fellépése eredményesnek bizonyult, az összegyűjtött és a városból elszállított termény, élelmiszer, bolti áruk, ékszerek, készpénz, jószág stb. értéke mintegy 6-7 millió korona volt. Április 28-án este 10 óráig minden mentett értéket vasúton Kiskunfélegyháza felé útba indítottak. Az elhurcolt javakon kívül a túszokat is magukkal vitték a különítményesek.

1919. április 29., kedd

Reggel óta Kiskunfélegyházán tartózkodott a Tóth Béla mészárossegéd parancsnoksága alatt álló terrorcsapat különvonata. Miután a robogó vonaton kivégezték és a vasútárokba dobták a három hódmezővásárhelyi polgárt, Szentesen ugyanazt cselekedték, mint Makón és Hódmezővásárhelyen. Végigsarcolták a várost és ötvennél több túszt szedtek, köztük dr. Kiss Bélát, Szentes főjegyzőjét.

Kiskunfélegyházán durva ugratások közepette arra kényszerítették a koros Návay Lajost és testi hibás unokaöccsét, Návay Ivánt, hogy csupasz kézzel tisztogassák a híg trágyától szennyes marhavagonokat. Kiss Béla szentesi főjegyzőt ütlegelve vallatták, próbált-e, s ha igen, mi módon ellenforradalmat szervezni. Miközben ez történt, más különítményesek ásót, lapátot kerítve munkára hajtottak egy csapat túszt a foglyok közül: három sírgödröt ásattak velük a vasúti étteremmel szembeni térségen.

A különvonat egyik pullmankocsijában összeült a vésztörvényszék. Egy Molnár István nevezetű vörösőr-parancsnok elnökölt, vádbiztosként Varga János szerepelt, s több csanádi-csongrádi kommunista vezetővel együtt tagja volt a vésztörvényszéknek Tóth Béla terrorista parancsnok is. Maguk elé vezettették a két Návayt és dr. Kiss Béla szentesi főjegyzőt. Návay gyakorlott politikusként, higgadt jelenléttel viselkedett, kérve, hogy Budapesten állhasson törvényszék elé, ahol igazolni tudja kétségtelen ártatlanságát; unokaöccse pedig végképp felette áll minden gyanúnak.

Ezek után a már megásott gödrökhöz vezették és agyonlőtték őket. A kivégzettek elföldelése után a különvonat folytatta útját Budapest felé.
——————–

Az ünnepi műsorban közreműködött: Tomcsik Réka, a Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola gitár tanszakos növendéke és Besenyői Ákos a Horváth Mihály Gimnázium 10. évfolyamos diákja.

Az emléktáblát felavatta Szirbik Imre polgármester és dr. Sztantics Csaba jegyző.

Az avatáson részt vett Kiss Károlyné és fia, Kiss Károly, akik harmad-leszármazottai Kiss Béla főjegyzőnek.

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Önkormányzati hírek|30

Bővebben

Műsorváltozás

Írta: ekkor: 30 április 2019

Műsorváltozás!!!

Szentes Város Önkormányzata az április 30-ai programját az esőre való tekintettel a Megyeházán tartja meg!
17:00 Szilver TSE műsora
17:30 Vetitas Fitness bemutatója
18:00 Ünnepi műsor
Ha az eső eláll, 19:30-kor találkozunk a Kossuth utcai kisszínpadnál és a felvonulást illetve az Ifjúsági Park tervezett programját megtartjuk!

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29

Bővebben

Tojásfa díszítéssel indult a húsvétra …

Írta: ekkor: 19 április 2019

Tojásfa díszítéssel indult a húsvétra hangolódás

„Őrizzük meg értékeinket együtt” a jelmondata a Szentesi Vendégszeretet Egyesületnek, melynek tagjai immár tizedik alkalommal rendezik meg idén a Kézműves Ízek Fesztiválját. Az időpont most is Húsvéthétfő (2019. április 22.)

A rendezvénynek, ami a Szentesi Művelődési Központtal együttműködve valósul meg, a Tóth József utcán található Művelődési és Ifjúsági Ház ad otthont. Jó idő esetén – amiben bizakodnak a szervezők – a Kurca partot is birtokba veszik.

A rendezvény előhírnökeként a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási napon tojásfa díszítésre várták az érdeklődőket. 2019. április 18-án az egyesület tagjai a Kossuth téren egy, a Luther téren kettő előre kijelölt fát díszíttettek fel otthon készített húsvéti díszekkel.

„ŐRIZZÜK MEG ÉRTÉKEINKET EGYÜTT” –
X. KÉZMŰVES ÍZEK FESZTIVÁLJA SZENTESEN
2019. ÁPRILIS 22-ÉN, 10-TŐL 17 ÓRÁIG

A rendezvény különlegessége az idén is, hogy nem csak hagyományos népi ételeket készítenek, de be is vonják abba az érdeklődőket, megkóstolhatják azokat és a mesterfogásokon kívül az ételek receptjét is megkaphatják a látogatók.

Helyszín: 6600 Szentes, Tóth József utca 10-14.

Részletes program:
10 órakor ünnepélyes megnyitó
10-16 óráig kiállítások, kóstolás, gyermekfoglalkozások, műsorok, előadások 5 helyszínen
11-16 óráig lovas kocsis városnézés
16-17 óráig a szabadtéri színpadon népzenei és néptánc előadás

A Művelődési és Ifjúsági Ház pódiumtermében a sütés-főzés mellett a színpadon egész nap előadásokat nézhetnek és hallgathatnak az érdeklődők, folyamatos programok váltják egymást: népi muzsika, néptánc és más előadások. A látogatók pedig locsoló versekkel készüljenek, amit megoszthatnak másokkal.

A gyermekfoglalkoztató programok is az ünnep témakörét dolgozzák fel. Régi népi játékokat és Gézu bohóc trükkjeit is kipróbálhatják a fiatalok.

Kézművesek munkájába is bekapcsolódhatnak a fesztivál vendégei, olyan régi mesterségekkel ismerkedhetnek meg, mint a kovácsolás, fafaragás, agyagművesség. Emellett a népi hímzés és tojásfestés művészetét is gyakorolhatják.

Bízva a szép tavaszi időben a Kurca parton és a szabadtéri színpadon is sok látnivalóval, enni-innivalóval, színvonalas műsorral és még sok további meglepetéssel is várják a kedves vendégeket a szervezők!

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29
Programajánló|17

Bővebben

Nyerd meg a sonkát Húsvétra

Írta: ekkor: 16 április 2019

Nyerd meg a sonkát Húsvétra!

Tippelős játékot indít a Hunor Coop Zrt., melyben két feladat van! Először is lájkolni kell a Hunor Coop facebook oldalát, majd megtippelni, hogy a képen látható sonka grammra pontosan milyen súlyú!

További részletek a posztra kattintva!!!

Bővebben

Műszakiak Napja – részletes program …

Írta: ekkor: 16 április 2019

Műszakiak Napja – részletes program

Erőpróbák, sportversenyek és kulturális programok várnak mindenkit Szentesen

Nyitott kapukkal, színes, izgalmas, tartalmas programokkal várják a szervezők a katonákat és családtagjaikat, az érdeklődőket, a szórakozni vágyókat a műszakiak napján reggel fél nyolctól a szentesi Damjanich-laktanyába. A rendezvény a kapunyitás után egy órával ünnepélyes ezredsorakozóval kezdődik, utána pedig folyamatosan zajlanak majd a különböző bemutatók, sportversenyek, kulturális programok.

Bartók Gábor alezredes, a házigazda MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred törzsfőnöke a rendezvényt beharangozó sajtótájékoztatón elmondta 22 helyszínen 48 programmal várják az érdeklődőket. A mostani lesz a tizenegyedik műszaki nap, amelyet a városi rendőrkapitánysággal közösen szerveznek.

Reményeik szerint pedig a programok, a tájékoztatók, a látványos bemutatók felkeltik majd néhány, a műszaki szakmákban és az építőiparban jártas szakember érdeklődését is a katonai életpálya iránt.

Műszakiak Napja-MH 37. II. Rákóczi Ferenc Műszaki Ezred, Szentes Csongrádi út. 108

07.30 Kapunyitás;
08.30 – 09.30 Ünnepélyes Megnyitó (Sorakozó);
09.40 – 10.00 MH 1. HTHE Tűzszerész bemutató;
10.00 – tól Honvédelmi és Haderőfejlesztési Program keretében beszerzett új technikai eszközök ünnepélyes átadása;
10.10 – 10.15 ZLIN típusú repülőgép áthúzás;
10.20 – 10.40 MH 5. BILDD Helyőrségi zenekar gyepshow;
10.45 – 11.10 MH 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ezred közelharc bemutató;
11.15 – 11.45 Rendőrségi, mentők, katasztrófavédelmi bemutató;
11.45 – 12.05 Hagyományőrző bemutató;
12.05 – 12.15 Szentesi Repülőklub légi bemutató;
12.00 – tól EBÉD;
12.15 – 12.35 Fly Addiction kosárlabda bemutató;
12.35 – 13.25 Black Five koncert;
13.30 – 14.00 Solymász bemutató;
14.00 – 14.15 Vörös Bika verseny eredményhirdetés;
14.30 Kapuzárás.

09:30-tól 14:30-ig folyamatosan látogatható programok:

• A Szent Korona másolatának bemutatása;
• Technikai eszközök statikus bemutatója;
• Katonai tábor (toborzás, tűzszerész felszerelések kiállítása, fegyver kiállítás, műszaki eszközök-felszerelések kiállítása, híradó eszközök, Military bolt, DIANA Vadász- felnőttképző Alapítványi Szakképző iskola, Honvéd Szakszervezet, Honvéd Nyugdíjpénztár);
• Kung-fu bemutató;
• Würth Szereléstechnika Kft.bemutatója;
• „Vörös Bika” Műszaki Erőpróbák;
• Kalandpark;
• Búvárbemutató fél óránként;
• Csapatmúzeum bemutatása, tárlatvezetés óránként;
• Hagyományőrző egyesületek bemutatói;
• Bűnmegelőzési tanácsadás;
• Szentesi Madármentő Állomás kiállítása;
• Ugrálóvár;
• Kézműves gyermekprogramok a Városi Könyvtár és a Koszta József Múzeum közreműködésével;
• Bábszínház a Kerekerdő Bábcsoport előadásában 10.30. és 11.15;
• HRSE programok;
• Kerékpáros ügyességi versenyek a Rendőrség közreműködésével;
• Véradás;
• Kirakodó vásár, Büfé;
• Kiállítások;
• Tiszai gyakorlótéren vízi átkelő eszközök dinamikus bemutatója, buszok indulása 10.00-tól fél óránként;
• C-IED pálya (rögtönzött robbanó eszközök keresése);
• Target Sprint (légpuskás lövészet futással).

www.szentesimozaik.hu
Hírek|29

Bővebben

Bővebben

Privacy Preference Center